บุรีรัมย์ จัดยิ่งใหญ่ “ใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรปลอดภัย” 9 พฤศจิกายนนี้

              นายอดุลย์ ผิวผัน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มีโครงการความร่วมมือประชารัฐ เพื่อการเกษตรปลอดภัย โดยใช้ “จุลินทรีย์” ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ และบริษัท สินเกษตร กรุ๊ป

               ด้วยการผลิตเกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายของรัฐให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตและการตลาด  โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำนโยบาย 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2560 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

              ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดให้มีงานเสวนาวิชาการ “จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรปลอดภัยบุรีรัมย์” ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

                สำหรับผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียดได้ที่ คุณเอกรัฐ รัตนมงคล โทร. (089) 866-7019