สภาเกษตรกรฯ ประสานรัฐบาลจีน ส่งทายาทเกษตรกรศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจไผ่ นำร่อง 5 คน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจไผ่ของประเทศไทยว่า หลังจากที่ทางรัฐบาลจีนได้เชิญตัวแทนคณะจากสภาเกษตรกรฯ ไปศึกษาดูงานด้านไผ่เป็นเวลา 10 วัน ที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 16 – 26  มีนาคม 2561 ได้เห็นนวัตกรรม การแปรรูปหลากหลายรูปแบบมาก จากเศรษฐกิจชุมชนจนถึงเศรษฐกิจระดับโลก ซึ่งประเทศจีนได้จัดตั้งสถาบันวิจัยไผ่แห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ในการวิจัยพัฒนาต่อยอดและเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในกรณีที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งของเกษตรกร ชุมชน หรือแม้กระทั่งของบริษัทขนาดใหญ่ รัฐบาลจะส่งนักวิจัยเข้าไปร่วมในการพัฒนาด้วย รัฐบาลจีนเองอยากจะเห็นความร่วมมือของเกษตรกรของไทยและจีน จึงขอให้ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดส่งเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรที่สนใจเรื่องไผ่ไปที่ประเทศจีนโดยทางสถาบันวิจัยไผ่แห่งชาติของจีนจะจัดคอร์สอบรมให้ ซึ่งบัดนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติโดยสภาเกษตรกรจังหวัดได้จัดส่งทายาทเกษตรกรนำร่องไปแล้ว 5 คน จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และบุรีรัมย์ ซึ่งจะใช้เวลาในการอบรม 2 เดือน พร้อมกับทายาทเกษตรกรประเทศอื่นๆ เพื่อศึกษาตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูปเบื้องต้น จนกระทั่งการแปรรูประดับสูง เมื่อยุวเกษตรกรทั้ง 5 คน กลับมาต้องสรุปเป็นเอกสาร รูปเล่ม จัดทำโครงการที่จะลงไปพัฒนานำร่องในเชิงพื้นที่ของตัวเองและสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้หรือว่าเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกรให้รู้จักการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยไผ่ให้หลากหลายมากขึ้น และหากมีเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น สภาเกษตรกรฯจะประสานสถาบันวิจัยไผ่แห่งชาติของจีน เพื่อนำส่งเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรเพิ่มเติมเป็นรุ่นต่อๆ ไป โดยต้องขอขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุน หากเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรที่สนใจเรื่องไผ่ก็สามารถติดต่อประสานงานไปที่ สภาเกษตรกรจังหวัดพื้นที่ของท่าน หรือสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มีการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปไผ่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางเตรียมปลูกไผ่เพิ่มอีก อย่างน้อย  20,000 ต้น และได้ขึ้นเตาเผาถ่านขนาดเล็ก 1 เตา ขนาด 8 คิว ที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อเป็นการนำร่องและเป็นการเรียนรู้ศึกษาเรื่องพลังงานทดแทน โดยภายในเดือนมิถุนายนจะขึ้นเตาอีก เป็นขนาด 18 คิว สิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะให้เกษตรกรเรียนรู้ได้เอง ก็คือ เอาไผ่ เศษไผ่หลังจากขายลำจะเหลือข้อ ตา ราก หรือกิ่งก้าน สามารถจะเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เช่น เผาเป็นถ่านอัดแท่ง ซึ่งให้ความร้อนสูงรองจากกะลามะพร้าว ถ้าเผาด้วยวิธีที่ถูกต้องจะไม่มีควันและไม่แตก ทำส่งขายเป็นพลังงานทั่วไปและจะพยายามพัฒนาให้เป็นถ่านขาวหรือถ่านไวท์ชาโคลซึ่งเป็นถ่านเพื่ออุตสาหกรรม และต้องขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดส่งนักวิชาการมาเป็นพี่เลี้ยงด้วย