‘นครนนท์’ ผุดไอเดีย รับซื้อ ‘ผักตบชวา’ กิโลกรัมละ 25 สตางค์ หวังคลองปราศจากผักตบ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับซื้อผักตบชวาและวัชพืชในคลองเทศบาลนครนนทบุรี ตามโครงการกำจัดมูลฝอยอย่างยั่งยืน ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 นายสมนึก กล่าวว่า เทศบาลจะรับซื้อผักตบชวาจากประชาชนในเขตเทศบาล ในราคากิโลกรัมละ 25 สตางค์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และสร้างปัญหาในการใช้ประโยชน์จากน้ำ ปัญหาการสัญจรของประชาชน รวมถึงปัญหาการระบายน้ำในเขตเทศบาล

โดยหวังว่า เมื่อดำเนินโครงการนี้คลองต่างๆ ในเขตเทศบาลจะปราศจากผักตบชวา อันจะนำไปสู่การพัฒนาเป็น นครนนทบุรีเมืองน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน ปัญหาผักตบชวาเป็นปัญหาใหญ่ของทุกท้องถิ่นยากแก่การกำจัดให้หมดไป แต่หากเราอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องชุมชน เชื่อว่าวิกฤตผักตบชวาในบ้านเราน่าจะดีขึ้น และสำหรับโครงการนี้จะถือเป็นต้นแบบให้กับท้องถิ่นต่างๆ ที่จะนำเอาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยโรงสีไฟข้าวหงษ์ทอง จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม รับซื้อผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 30,000 บาท

 

ที่มา : มติชนออนไลน์