จุฬาฯ เปิดเวทีถกประเด็นสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนมุมมองกับเอกชน-พัฒนาแบบยั่งยืน

รศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ทางจุฬาฯ ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นจิตสำนึก ตลอดจนการปรับทัศนคติด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาชาติที่ยั่งยืน

“แต่ละปีทางจุฬาฯ ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ร่วมกับโครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) จัดงานดังกล่าวขึ้น โดย พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “หลักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระราชบิดา สู่พระราโชบายด้านการศึกษาแห่งองค์วชิราลงกรณ์” ทั้งยังระดมผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเสวนาหัวข้อ “การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในยุค Disruption” เพื่อสะท้อนมุมมองที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

ด้าน รศ.ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการน้ำมันรั่วและการปนเปื้อนของน้ำมัน ในฐานะผู้จัดทำ Chula MOOC รายวิชา เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องของเรา เปิดเผยว่า การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในโครงการ CHULA MOOC ที่จุฬาฯ พัฒนาขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถฝึกทักษะทางความคิด ความสามารถ และสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการจัดทำรายวิชา “เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา”

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิตนักศึกษา เจ้าของกิจการผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานทุกคน หรือผู้ที่สนใจได้ทราบถึงแนวคิด เทคโนโลยี และแนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดกับองค์กร สังคม ประเทศชาติ รวมไปถึงสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมโลกต่อไป และหลักสูตรที่ 2 ของรายวิชา ENVIRONMENT 4.0 โดยจะเปิดรับสมัครภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ ผ่านหัวข้อสิ่งแวดล้อมและความเป็นเมือง เครื่องมือบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการพลิกโฉมด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด