คัด 8 ผลงานอาชีวะ-วิทยาลัยเทคโนฯ คิดค้นจุลินทรีย์แทนการใช้สารเคมีทำเกษตร

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ดำเนินโครงการ “ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ การทำเกษตรแบบธรรมชาติให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า กฟผ.ให้ลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงในการเพาะปลูก เพื่อให้เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติและการดำรงชีวิตของมนุษย์ สำหรับโครงการข้างต้นเริ่มดำเนินการในกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 ปัจจุบันได้ขยายผลการดำเนินงานไปยังวิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ รวมทั้งสิ้น 103 แห่ง

สถานศึกษาในสังกัดระดับภาค 4 แห่ง ประกอบด้วย จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานโครงการ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น โดยโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม คือ แปลงสาธิตการเพาะปลูก การปศุสัตว์ การประมง และการรักษาสิ่งแวดล้อมตามวิถีธรรมชาติ โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพแทนการใช้สารเคมี สนับสนุนให้ ครู นักเรียน นักศึกษา ศึกษา ทดลอง คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชีววิถี และนำผลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

ด้าน นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. และ สอศ.จะติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการชีววิถีฯ ประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือกผู้มีผลการดำเนินงานดีเด่นใน 8 ประเภท โดย กฝผ.จะสนับสนุนงบประมาณกับวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,140,600 บาท และเงินรางวัลในการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ด้วย ส่วน สอศ.จะสนับสนุนงบประมาณในการติดตามและประเมิน ผลการดำเนินงานโครงการทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด