ราคามันฯ ยังติดลมบนสดใส ย้ำเกษตรกรอย่าขุดมันฯ อ่อน เผย ส.ค.-ก.ย. ผลผลิตออกตลาดรอบสุดท้าย

สศก. เผย ราคามันสำปะหลังยังอยู่ในเกณฑ์สูง เดือนมิถุนายนเฉลี่ย กิโลกรัมละ 2.51 บาท ซึ่งอยู่ในช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ระบุ ผลผลิตรอบสุดท้ายจะออกตลาดในเดือนสิงหาคม ถึงกันยายนนี้ ฝากเกษตรกรให้ระมัดระวังการเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังที่ไม่ครบอายุ เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตและท่อนพันธุ์ที่ดี

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง สถานการณ์การผลิตมันสำปะหลัง ปี 2560/2561 (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 ข้อมูล ณ มีนาคม 2561) คาดว่า มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 7.87 ล้านไร่ ผลผลิต 27.24 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,462 เมื่อเทียบกับปี 2559/2560 พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ลดลง ร้อยละ 9.70 ร้อยละ 10.67 และร้อยละ 1.06 ตามลำดับ เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น อีกทั้งบางพื้นที่ฝนตกชุกและปริมาณน้ำฝนมากทำให้ดินชุ่มน้ำ หัวมันสำปะหลังเน่าเสียหาย ผลผลิตต่อไร่จึงลดลง ประกอบกับเกษตรกร        ขาดเงินทุนในการบำรุงรักษาแปลงเพาะปลูกมันสำปะหลัง ทำให้มันสำปะหลังมีขนาดเล็กและคุณภาพไม่ดี ผลผลิตรวม จึงลดลงด้วย

สำหรับราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบัน ราคาที่เกษตรกร ขายได้เดือนมิถุนายน 2561 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.51 บาท สูงขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ที่ราคากิโลกรัมละ 1.15 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 118)  เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ประกอบกับประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าหลักมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ราคามันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2561 ถือเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงงานแป้งมันสำปะหลังส่วนใหญ่หยุดปรับปรุงเครื่องจักร และจากราคามันสำปะหลังที่ปรับตัวสูงขึ้น เกษตรกรบางส่วนจึงเร่งทำการขุดมันสำปะหลังตั้งแต่ต้นปีการผลิต และทำการเพาะปลูกซ้ำเพื่อรีบเก็บเกี่ยวในช่วงที่ราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผลผลิตรอบสุดท้ายจะออกตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน  จึงอยากฝากถึงเกษตรกร ให้ระมัดการเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังที่ไม่ครบอายุเพื่อให้ทันราคาที่ยังคงสูงอยู่  เนื่องจากการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโรงงานที่ไม่ครบอายุ จะส่งผลให้คุณภาพและปริมาณผลผลิตลดลง อีกทั้งท่อนพันธุ์ที่จะนำไปปลูกต่อไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังรุ่นต่อไป และเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดอีกด้วย และในส่วนของภาครัฐเตรียมแนวทางบริหารจัดการ โดยคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61 รวม 14 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา มันสำปะหลังทั้งระบบ