คอลัมน์ โลกสองวัย : เฮลท์แคร์ ‘สายตาดีมีสุข’

งานเพื่อสุขภาพ ฉลองครบรอบ 10 ปี Healthcare 2018 ปีนี้ หัวข้อสำคัญของชีวิต “สายตาดีมีสุข”

เริ่มรายการด้วย “ผ่าตัดต้อกระจก ฟรี 100 ราย” 1 ปี มีครั้งเดียว จากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รายการเสวนาหาความรู้จากจักษุแพทย์ระดับประเทศ ตั้งแต่ รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

พญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ จักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขานุการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน ที่ปรึกษาศูนย์ฟื้นฟูดวงตาวิถีธรรมชาติ

นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์ สาขาวิชากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.นพ. ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

นพ.ธีรวีร์ หงษ์หยก จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระจกตา ต้อกระจก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

งานเริ่มตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561 ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00-20.00 น.

ในงานจำหน่ายของที่ระลึกหารายได้มอบสาธารณกุศล จากศิลปินร่วมสมัยระดับประเทศ ยุรี เกนสาคู

ใช่เพียงเท่านั้น รายการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล 16 แห่ง ตั้งแต่ทำฟันฟรี โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ โดยคณะแพทย์จาก รพ.รามาธิบดี

พิเศษ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคา 260 บาท

การตรวจเอกซเรย์เต้านม ด้วยเครื่องเมมโมแกรม จากศูนย์ถันยรักษ์ รพ. ศิริราช

การตรวจสุขภาพกับแพทย์แผนไทย พร้อมบริการนวดแผนไทยอภัยภูเบศร ราคาพิเศษ จาก รพ. อภัยภูเบศร

งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ “เฮลท์แคร์” ฉลองครบรอบ 10 ปี ครั้งนี้ ประจวบกับ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จะเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ตึก 10 ชั้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อบริการประชาชนเป็นศูนย์แพทย์เฉพาะทางรักษาตา

จึงจัด หัวข้อ “สายตาดีมีสุข” เพื่อจัดเตรียมการผ่าตัดตาต้อกระจก ฟรี 100 ราย เป็นสำคัญ

การก่อสร้างอาคาร 10 ชั้น ที่จะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้ เพื่อใช้เป็นศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ศูนย์โรคหัวใจ และศูนย์มะเร็ง กับแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคตา

ทั้งนี้ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นสถานพยาบาลประเภทองค์การมหาชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย

ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ขณะนี้ มีบุคลากร 1,200 คน จำนวนเตียง 300 เตียง มีคณะกรรมการดำเนินการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้นำที่เข้มแข็ง กรรมการบอร์ดมีวิสัยทัศน์สูง และที่สำคัญมีภาคประชาชนร่วมด้วย จึงสามารถให้บริการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในงานนี้ หากท่านผู้ใดจะบริจาคเพื่อให้อาคารโรงพยาบาลแห่งนี้สำเร็จลงด้วยดี สมบูรณ์ ขอเชิญ

ที่มา : มติชนออนไลน์