กศน.กาฬสินธุ์นำร่อง”กูเกิ้ล คลาสรูม” อบรมครู-จัดการศึกษาพัฒนาบทเรียนออนไลน์

นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานได้จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศน.ด้วย “Google Classroom” ซึ่งเป็นการเน้นนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ โดยที่ผ่านมาได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านวิชาการ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม และจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม รวมถึงจัดทำเอกสารทางวิชาการ ตลอดจนออกแบบเครื่องมือวัดผลประเมินผลกิจกรรม โครงการต่างๆ ของสำนักงาน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ได้มีแนวทางในการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ให้มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. อย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้ คณะทำงานวิชาการด้านยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. และการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยใช้การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ นักศึกษากลุ่มเป้าหมายผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งการพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียนและการจัดการศึกษาทางไกล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ได้เป็นอย่างดี

การจัดอบรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในการอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ      ข้าราชการครู ครู กศน.จำนวน 18 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 75 คน โดยวิทยากร จากภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเชื่อมั่นว่า การอบรมครั้งนี้จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ นักศึกษา กศน. โดยนำ “Google Classroom” มาใช้ได้อย่างมีคุณภาพและทำให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของผู้เรียนนั้นพัฒนาขึ้น

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด