สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น หนุนเกษตรกรฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) เป็นศูนย์ปฏิบัติการสำคัญอีกศูนย์หนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีการเตรียมความพร้อมในการเติมเต็มความรู้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนเป็นที่รองรับและเป็นศูนย์หลักที่จะช่วยพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรเพื่อช่วยเสริมรายได้ให้มากขึ้น

ปัจจุบัน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) มีโครงการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น โครงการฝึกอาชีพ 50 อาชีพ 50 ศูนย์ หลักสูตร “การเพาะเห็ดพื้นที่จำกัด” ซึ่งที่ผ่านมามีผู้สนใจขอรับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก โดยหลังจากฝึกอบรมเสร็จผู้เข้ารับการอบรมบางรายนำความรู้การดูแลเห็ดฟางในตะกร้าไปปฏิบัติต่อที่บ้าน และบางรายมีการนำไปขยายผลทำเห็ดฝางกองเตี้ยเพื่อเป็นอาชีพเสริม อีกทั้งยังมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยเฉพาะพืชท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดเลย ได้แก่ รองเท้านารีเหลืองเลย ค้อ มะหลอด ลีลาวดี หวาย และผักสะทอน โดยการรวบรวมจัดทำแปลงรักษาพันธุ์พืชท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปี 2561) เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่ลงทะเบียนกับ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน คัดเลือกเกษตรกร จำนวน  270 ราย โดยวิเคราะห์ว่าเกษตรกรรายใดเหมาะสมกับหลักสูตรอบรมแบบไหน ซึ่งมีด้วยกัน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น หลักสูตรการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ และหลักสูตรการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในการดำรงชีพ

สำหรับผู้ที่สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) เลขที่135 หมู่ที่ 10 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  42120 โทรศัพท์และโทรสาร 042-039219 : 042-039219

ที่มา : มติชนออนไลน์