ราคามันสำปะหลัง สดใส สศก.เตือนเกษตรกร อย่าขุดมันอ่อน หวั่นกระทบคุณภาพผลผลิต

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิตมันสำปะหลัง ปี 2560/2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) คาดว่า มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 7.87 ล้านไร่ ผลผลิต 27.24 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,462 เมื่อเทียบกับ ปี 2559/2560 พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ลดลง 9.70% 10.67% และ 1.06% ตามลำดับ เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งบางพื้นที่ฝนตกชุกและปริมาณน้ำฝนมาก ทำให้ดินชุ่มน้ำ หัวมันสำปะหลังเน่าเสียหาย ผลผลิตต่อไร่จึงลดลง ประกอบกับเกษตรกรขาดเงินทุนในการบำรุงรักษาแปลงเพาะปลูกมันสำปะหลัง ทำให้มันสำปะหลังมีขนาดเล็กและคุณภาพไม่ดี ผลผลิตรวมจึงลดลงด้วย

สำหรับราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้ ตั้งแต่เดือน ต.ค.60 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบัน ราคาที่เกษตรกร ขายได้เดือน มิ.ย.61 เฉลี่ย กก. 2.51 บาท สูงขึ้นจากปีที่แล้ว ที่ราคา กก. ละ 1.15 บาท (เพิ่มขึ้น 118%)เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ประกอบกับประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าหลักมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ราคามันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ในเดือน มิ.ย. 61 ถือเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงงานแป้งมันสำปะหลังส่วนใหญ่หยุดปรับปรุงเครื่องจักร และจากราคามันสำปะหลังที่ปรับตัวสูงขึ้น เกษตรกรบางส่วนจึงเร่งขุดมันสำปะหลังตั้งแต่ต้นปีการผลิต และเพาะปลูกซ้ำเพื่อรีบเก็บเกี่ยวในช่วงที่ราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผลผลิตรอบสุดท้ายจะออกตลาดในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. จึงอยากฝากถึงเกษตรกร ให้ระมัดการเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังที่ไม่ครบอายุเพื่อให้ทันราคาที่ยังคงสูงอยู่ เนื่องจากการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโรงงานที่ไม่ครบอายุ จะส่งผลให้คุณภาพและปริมาณผลผลิตลดลง

อีกทั้งท่อนพันธุ์ที่จะนำไปปลูกต่อไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังรุ่นต่อไป และเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดอีกด้วย และในส่วนของภาครัฐเตรียมแนวทางบริหารจัดการ โดยคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61 รวม 14 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหามันสำปะหลังทั้งระบบ

ที่มา : มติชนออนไลน์