‘คมนาคม’ ประกาศ งดจดทะเบียนเรือประมงชั่วคราว เป็นเวลา 2 ปี เริ่มมีผลวันนี้ทันที!

วันนี้ (๒ ก.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ประกาศกระทรวงคมนาคม โดย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนาม ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่ปัจจุบัน มีเรือประมงไทยที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนเรือเป็นจํานวนมาก และจากการสํารวจเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนเรือ ปรากฏว่าไม่พบเรือ หรือเจ้าของเรือเป็นจํานวนมาก ซึ่ง กรมเจ้าท่า ได้ดําเนินการเพิกถอนทะเบียนเรือไปแล้ว และมีเรือบางส่วนที่พบ เจ้าของเรือและได้มีการแจ้งว่าเรือจม ชํารุด หรือขายไปต่างประเทศ แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน ซึ่งมีความเสี่ยงว่าจะมีการนําเรือประมงดังกล่าวไปทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยนําเรือไปสวมทะเบียนเรือประมงของเรือลําอื่น หรือจดทะเบียนเป็นเรือประมงใหม่ ประกอบกับกรมเจ้าท่าอยู่ใน ระหว่างการดําเนินการสํารวจเรือที่มีขนาดต่ำกว่าสิบตันกรอส เพื่อให้ทราบจํานวนเรือประมงทั้งหมดที่มีอยู่

ในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลเรือประมงให้มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน อันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีความจําเป็นต้องควบคุมจํานวนเรือสําหรับการทําประมงเป็นการชั่วคราว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔/๔ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้นายทะเบียนเรืองดจดทะเบียนเรือประมงเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ เว้นแต่เรือที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายประกาศกําหนดให้มีการจด ทะเบียนเพิ่มเติม ตามข้อ ๑ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไข ปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ที่มา มติชนออนไลน์