“มรส.” ผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นโอท็อป

 

กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับสำนักงานพลังงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันลงพื้นที่ หมู่ 7 บ้านใหม่พัฒนา และ หมู่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาปัญหาและความต้องการคุณภาพชีวิตของประชาชน

ดร. สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มรภ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางในการนำอุปกรณ์โซลาร์เซลล์มาใช้ในการเกษตร การแปรรูปอาหาร ตลอดจนการพัฒนายกระดับสินค้า ของประชาชนในเขตการให้บริการวิชาการ ของมรภ.สุราษฎร์ธานีให้เป็นสินค้าโอท็อปในอนาคต

“จากการลงพื้นที่พบว่าบ้านคลองเรือมีผลิตภัณฑ์ โดดเด่นคือเครื่องแกง ข้าวเกรียบ ไข่เค็มสมุนไพร    ปลาส้ม ส่วนที่บ้านใหม่พัฒนา มี ปลาดุกร้า ไข่เค็ม สมุนไพร ทั้งหมดเกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์      ท้องถิ่นของมรภ.สุราษฎร์ฯ”

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด