กสอ.ผุดคอร์ส ติวเอสเอ็มอี

นางสาวนฤมล ศิริทรงธรรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมปรึกษาแนะนำเชิงลึกการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(เอสเอ็มอี) ในกลุ่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และ/หรืออุตสาหกรรมเครื่องเรือนและของตกแต่ง และอุตสาหกรรมอนาคต คือ กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุขให้มีผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นหรือมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นที่นำแนวคิดการออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าในสินค้าหรือบริการ และต่อยอดการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล

มุ่งหวังพัฒนาการออกแบบแก่เอสเอ็มอีไม่น้อยกว่า 50 กิจการ นักออกแบบอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เกิดการพัฒนาต่อยอดการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ

“อุตสาหกรรมแฟชั่นมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระดับต้นๆ สร้างมูลค่าการส่งออกประจำปี 2560 ประมาณกว่า 738,037 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรวมกันมากกว่า 1 แสนราย ก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 8 แสนคน” นางสาวนฤมล กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน