“สุรเชษฐ์” น้อมนำยุทธศาสตร์รัชกาลที่ 9 เป็นหลักชัยเรียนรู้-สร้างสันติสุขชายแดนใต้

พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย ศ.ดร.      ครองชัย หัตถา ที่ปรึกษาทางวิชาการ ศูนย์สันติวิธี ร่วมเป็นสักขีพยาน การรับมอบบันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยอาชีวศึกษา และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ (Southern University” Networking for Multicultural Societies and Human Development)  ที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี บ้านโสร่ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

พล.อ. สุรเชษฐ์ กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยอาชีวศึกษา และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ         มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และวิทยาลัยอีก 18 แห่ง ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ อย่างมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ส่วนของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาท  สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานข้อ 23 “รู้ รัก สามัคคี” มาเป็นหลักในการดำเนินงานส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันบนพื้นฐานความรักความสามัคคี งานก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ดีอย่างแน่นอน

ประกอบกับการประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาล การดำเนินงานวางแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์การทำงานที่ชัดเจน จะทำให้การเกิดความสันติสุขในพื้นที่คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด