สวทน.หนุน “ทีเอ็ม อคาเดมี” มทร.ธัญบุรี ป้อนนักวิจัยสู่ภาคอุตฯ

รศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรีได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ล้านบาท ให้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม รุ่นใหม่ เพื่อยกระดับความสามารถด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน หรือ TM ACADEMY โครงการนี้ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค วิจัยพัฒนา มาตรฐานและการจัดการ     นวัตกรรม ทำให้ภาคธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก

มทร.ธัญบุรีจะร่วมมือกับ มทร.ล้านนา มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อีสาน คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม ได้แก่ ด้านวัสดุ แพทย์แผนไทย และสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 คน ร่วมเป็นวิทยากรหลัก จัดการอบรมให้กับอาจารย์ นักวิจัย ตัวแทนสถานประกอบการที่ทำงานด้านวิจัย จำนวน 16 รุ่น แต่เดิมตั้งเป้าหมายไว้ 300 คน แต่มีผู้สมัครเข้ามากว่า 400 คน ซึ่ง มทร.ธัญบุรีจะทำอบรมให้ทั้งหมด โดยรูปแบบการอบรมจะมีระยะเวลา 4 วัน เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Talent Mobility และศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง ทั้งนี้ ในความเป็นจริงแล้วกลุ่มที่เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จบการศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก แต่ยังไม่เคยทำงานกับภาคอุตสาหกรรมมาก่อน การจัดโครงการนี้ก็จะเป็นการสร้างผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ และเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงในการทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

ดังนั้น ต่อไปอาจารย์ที่ผ่านการอบรมและมีความมั่นใจมากขึ้น เมื่อนำงานวิจัยเข้าไปทำงานกับภาคอุตสาหกรรม ผลงานก็จะถูกต่อยอด ซึ่งโครงการนี้ไม่ได้มุ่งหวังแต่อาจารย์หรือนักวิจัยที่ผ่านการอบรมเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้เกิดผลไปยังนักศึกษา เพราะอาจารย์ที่นำผลงานไปทำกับภาคอุตสาหกรรมจะมีการนำนักศึกษาเข้าไปร่วมโครงการด้วย จะทำให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ในอนาคต

“การที่ มทร.ธัญบุรีได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้นำโครงการนี้ เนื่องจากตั้งแต่ปี 2557 มหาวิทยาลัยได้รับงบฯสนับสนุนจาก สวทน.ให้อาจารย์ของ มทร.ธัญบุรีไปทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม มีการนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี สามารถทำโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้ถึง 39 โครงการ สวทน.จึงมอบหมายให้ มทร.ธัญบุรีเป็นแกนหลักในการจัดทำโครงการ TM Academy เราหวังว่าจะทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆ ที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปต่อยอดได้อนาคต” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด