มฟล.ยินดีภูฏาน ผลิตเครื่องสำอาง

ผศ. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย    ขอแสดงความยินดีกับ Menjong Sorig Pharmaceuticals (MSP) ภายใต้ กรมบริการแพทย์แผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฏาน กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติในประเทศและพืชพันธุ์จากเทือกเขาสูง

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นความสำเร็จจากการฝึกพัฒนาและการจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันตามกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มฟล. กับกรมบริการแพทย์แผนโบราณ ภูฏาน เมื่อปี 2558

รองอธิการบดี มฟล. กล่าวต่อว่า หลังจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มฟล. โดยสำนักวิชา  วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ดำเนินการจัดสัมมนาและฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ของกรมบริการแพทย์แผนโบราณ (DTMS) ทั้งที่ราชอาณาจักรภูฏาน และที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด