‘ช่องเม็ก’ ซ้อมแผนรับมือสารเคมีรั่ว

อุบลฯ – นพ. ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากรายงานของจุดผ่านแดนถาวรด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ปัจจุบันมีการขนส่งสารเคมีเป็นสินค้าข้ามแดนในปริมาณมาก มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีสารเคมี    รั่วไหลอาจลุกลามข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อม รับมือและทบทวนแผนเผชิญเหตุการณ์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลขึ้นในบริเวณด่านพรมแดนเข้าออกระหว่างประเทศ ฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

นอกจากนี้ ยังทบทวนแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล ช่วยให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของด่านช่องเม็กและจากทุกภาคส่วน มีความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และสามารถบูรณาการระงับเหตุได้ทันท่วงทีไม่ให้เกิดลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นการป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินและประชาชนผู้มารับบริการ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด