ปศุสัตว์เตรียมจัดโครงการ ” ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ” เฉลิมพระชนมพรรษา ” พระเจ้าอยู่หัว ”

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กรมปศุสัตว์ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดทำโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 เพื่อควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม โดยกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการในพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขตทุกเขต ในวันที่ 16 กรกฎาคม

น.สพ.สรวิศ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2562 นั้น มีความคืบหน้าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ปี 2561มีการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ 53 จังหวัด ปัจจุบันยังคงเหลือพื้นที่ที่มีการประกาศเขตโรค ระบาดสัตว์เพียง 27 จังหวัด มีส่งตัวอย่างทั้งหมด 6,908 ตัว พบผลบวก 1,140 ตัว คิดเป็นร้อยละ 16.5 พบสูงสุด 5 ลำดับ จังหวัดสุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 12.37 จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา และจังหวัดยโสธร ตามลำดับ อัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าเฉลี่ยในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ลดลงเหลือ 1.0 ครั้ง/วัน

น.สพ.สรวิศกล่าวว่า ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยรวมของกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการได้ 7,652, 953 ตัว จากเป้าหมาย 8, 240,000 ตัวคิดเป็นร้อยละ 92.88 ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ จำนวน 62,959 คน จากเป้าหมาย จากเป้าหมาย 17,500 คน คิดเป็นร้อยละ 360 ทำหมันสุนัขและแมว ได้ 266,045 ตัว จากเป้าหมาย 300,00 ตัวคิดเป็นร้อยละ 88.68

“ในเดือนกรกฎาคม กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561และโดยเน้นกิจกรรมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฝึกอบรมและให้ความรู้เจ้าของสัตว์เลี้ยงและประชาชนทั่วไป โดยผลการดำนินงานระหว่างวันที่ 1-11 กรกฎาคมผ่าตัดทำหมันได้ 11,675 ตัว และฉีดวัคซีนได้ 419,505 ตัว”น.สพ.สรวิศกล่าว

น.สพ.สรวิศกล่าวว่า ได้ร่วมต้อนรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ จากองค์การอนามัยโลก (WHO) เยี่ยมชมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยได้พาเยี่ยมชมสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติเพื่อศึกษาดูงาน โครงสร้างห้องปฏิบัติการทางไวรัสวิทยาและห้องพยาธิวิทยา ประสานความร่วมมือกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อสร้างต้นแบบการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้แนวความคิดสุขภาพหนึ่งเดียว โดยมีพื้นที่ต้นแบบคือ เทศบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช