“มรส.” ลงชุมชนสร้างทักษะ-เพิ่มช่องจัดจำหน่ายสินค้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยหน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่จัดโครงการการเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบรายย่อยที่หมู่ 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของประชาชนในชุมชน ด้านการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า

อาจารย์จุฑารัตน์ ธาราทิศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า การเพิ่มช่องทางการตลาดที่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และจำเป็นต้องหาแนวคิดใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการซื้อขายผลิตภัณฑ์และการสร้างช่องทางการทำเงินใหม่ๆ ให้ประสบความสำเร็จและอยู่รอดอย่างยั่งยืน ซึ่งการเพิ่มช่องทางการตลาดในปัจจุบันนี้มีหลายช่องทาง เช่น การซื้อขายในตลาดออนไลน์ถูกนำมาใช้มากในปัจจุบัน สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสร้างกลยุทธ์ที่สร้างความ น่าสนใจให้เกิดได้

ด้าน อาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า “นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เข้ามาเพิ่มศักยภาพด้านการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชน ให้เกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และความต้องการของชาวบ้านที่จะให้คณะวิทยาการจัดการเข้ามาอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในตำบลขุนทะเล จึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้น”

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด