กยท. จัดงานครบรอบวันสถาปนา ก้าวสู่ ปีที่ 4 “สร้างสรรค์นวัตกรรมยางไทยให้ก้าวหน้า” ชู นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง สร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราไทย

กยท. จัดงานสถาปนา ก้าวสู่ ปีที่ 4 “สร้างสรรค์นวัตกรรมยางไทยให้ก้าวหน้าภายใต้แนวคิดส่งเสริมนวัตกรรมยางสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง การยกระดับมาตรฐานยางพารา สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ยางพาราไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมจากยางพาราผลิตภัณฑ์แปรรูปยาง

นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานในพิธีเปิดงาน เผยว่า ที่ผ่านมา กยท. ได้ขับเคลื่อนงานในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการส่งเสริม โดยให้ความสำคัญกับเกษตรกรชาวสวนยางในการพัฒนา ยกระดับ และผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพในการแปรรูป การพัฒนาด้านตลาด ด้านงานวิจัย หรือแม้กระทั่งการให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการยาง เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียน เพิ่มกำลังในการผลิตยางพาราให้มากขึ้น การย่างก้าวเข้าสู่ ปีที่ 4 นี้ กยท. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะด้านการพัฒนางานวิจัย ตามวิสัยทัศน์การยางแห่งประเทศไทย คือการก้าวไปสู่การเป็น องค์กรชั้นนำระดับโลก ในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ” ดังนั้น การดำเนินงานของ กยท. จะต้องรักษามาตรฐานการดำเนินงานที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่และพัฒนาศักยภาพการให้มีความเชี่ยวชาญด้านยางพาราในทุกสถานการณ์ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงบูรณาการและประสานความร่วมมือร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบกิจการยางพารา เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติ

นางสาววราภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ตลาดโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราเป็นอย่างมาก แต่ประเทศไทยยังส่งออกยางพาราในรูปแบบวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การสร้างความยั่งยืนให้กับพืชเศรษฐกิจสำคัญอย่างยางพารา คือการยกระดับตนเองจากการเป็นประเทศผู้ส่งออกวัตถุดิบยาง มาเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง โดยต้องอาศัยการส่งเสริมผลักดันสู่กระบวนการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งแนวทางนี้ประเทศไทยจะได้เปรียบ เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบ จึงมีโอกาสที่จะต่อยอดพัฒนา สร้างนวัตกรรมแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการนำพาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการปรับโครงสร้างให้ภาคเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภายในประเทศ ทำให้แผนดำเนินงานยางพาราปัจจุบันสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการ สิ่งสำคัญคือ การทำให้เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาช่วยในการเพิ่มผลผลิตและแปรรูป พร้อมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในวงการยางพาราไทย โดยเฉพาะกับผู้วิจัยผู้คิดค้นนวัตกรรมยาง อีกทั้งต้องยกระดับศักยภาพของเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถพัฒนารักษามาตรฐานคุณภาพผลผลิตให้ได้ต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยางพารามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก

ด้าน นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า การจัดงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 นี้ ซึ่งถือเป็นเป็นวันครบรอบ 3 ปี พร้อมก้าวเข้าสู่ ปีที่ 4 เพื่อเป็นการผลักดันให้การดำเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศที่เน้นการพัฒนาไปสู่ภาคอุตสาหกรรม กยท. จึงเร่งคิดค้นวิธีเพิ่มมูลค่ายางพาราเพื่อใช้ในประเทศ ลดการพึ่งพาการส่งออก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบกิจการยาง สร้างและพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน กระตุ้นความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องกับวงการยางทั้งระบบมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น จึงกำหนดจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิดกยท. ก้าวสู่ ปีที่ 4 สร้างสรรค์นวัตกรรมยางไทยให้ก้าวหน้า” โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นถึงทิศทางยางพาราในอนาคต และเพื่อสร้างความหลอมรวมกันระหว่างพนักงานภายในองค์กร ตลอดจนสร้างสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

สำหรับกิจกรรมภายในงานนั้น นอกจาก กยท. จะเปิดบ้านต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบสถาปนา 3 ปี ก้าวสู่ ปีที่ 4 แล้ว ยังมีโซนนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ และผลงานนวัตกรรมยางพารา การผลิตยางตามมาตรฐาน GMP ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยางพารามากมาย ร่ามพิธีมอบรางวัลด้านต่างๆ ได้แก่ รางวัลเชิดชูคนดีมีคุณธรรมของ กยท. รางวัลการประกวดนวัตกรรมยางพารา และรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561 รวมถึงการจำหน่ายสินค้าของดีจากการยางแห่งประเทศไทยระดับเขต ทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้จับจ่ายซื้อสินค้าภายในงานด้วย นายธีรวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย