“อดุลย์” เผย ประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (WTC 2018) พบยอดสั่งซื้อกว่า14,000 ล้านบาท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ เปิดตัวงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2018 : WTC 2018) ครั้งที่ 5 ในระหว่าง วันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน มีคำสั่งซื้อกว่า 1.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจัดงาน WTC 2018 ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมงานประชุมได้รับรู้ทิศทางการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง รวมทั้งได้เรียนรู้พัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะปลูกที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้า เพื่อป้อนความต้องการของตลาด ผ่านช่องทางการจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการในอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย การจัดแสดงสินค้ามันสำปะหลังในฐานะที่เป็นพืชมหัศจรรย์ (The Magic Plant) ที่สามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย เช่น อาหาร อาหารสัตว์ พลังงานทดแทน เคมีภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

อีกทั้ง งานนี้ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการผลิตการค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ กับผู้นำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก ทั้งจากตลาดเดิมและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งภายในงานได้มีการลงนามใน MOU เพื่อซื้อขายมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ระหว่างเอกชนไทยและผู้นำเข้าจากหลายประเทศ ได้แก่ จีน ตุรกี ญี่ปุ่น อินเดีย และอินโดนีเซีย ในปริมาณสูงถึง 1.49 ล้านตัน มูลค่ากว่า 14,134 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรมยังจัดให้มีการประชุมหารือกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออก ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLVT ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และประเทศไทย เพื่อกำหนดแนวทางที่จะร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลการผลิตและการตลาดร่วมกัน สร้างเสถียรภาพด้านราคาและยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อไป

ปัจจุบัน ประเทศไทย สามารถส่งออกไปยังตลาดโลกได้ถึง 70% และมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยปี 2560 มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์ของไทยมากกว่า 11 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2561 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวมปริมาณ 3.625 ล้านตัน มูลค่า 1,178 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 7.99% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 26.16% (มกราคม-เมษายน 2560 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวมปริมาณ 3.94 ล้านตัน มูลค่า 933.75 ล้านเหรียญสหรัฐ)

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์