เกษตรปราจีนฯ สนับสนุน Young Smart Farmer กว่า 50 ราย สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่าง วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ฐานข้อมูล เครือข่ายในการทำธุรกิจเกษตร เป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0 พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่การเกษตรตามมาตรฐานสินค้าและการตลาดสากล รวมทั้งสร้างและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ธุรกิจเกษตร ฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตร

โดย นายประยงค์ กล่าวว่า “ประเทศไทย เป็นเมืองเกษตรกรรม มีศักยภาพทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการทำการเกษตรและได้เปรียบประเทศอื่น และปัจจุบันเกษตรกรไทยอยู่ในวัยสูงอายุเป็นส่วนใหญ่ จำเป็นต้องพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมที่จะสนับสนุนด้านการเกษตรให้แก่ Young Smart Farmer”

นายประยงค์ กล่าวเสริมว่า “ในการทำการเกษตรนั้น นอกจากลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรต้องมี 3 ภาพที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสร้างภาพ หรือการ PR ประชาสัมพันธ์ให้ผลผลิต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักและยอมรับแก่ผู้บริโภคมากขึ้น”

ซึ่งกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานอาหาร/primary GMP (อย.) ภาษีและการนำเข้าส่งออก มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานสินค้า OTOP ความต้องการสินค้าเกษตรในปัจจุบัน การจัดทำบัญชี และการเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งมีเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ของจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วม 50 ราย และจะจัดอบรม ครั้งที่ 2 ในระหว่าง วันที่ 7-10 สิงหาคม 2561 เพื่อเสริมความรู้ที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ต่อไป

 

พรพรรณ นุชโพธิ์พันธุ์ /รายงาน