มธ. ส่งเสริม น.ศ. บูรณาการองค์ความรู้ หลักสูตรพัฒนาชุมชน-มุ่งเน้นยกคุณภาพชีวิตชาวนา

ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้มีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ ในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษาที่มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ชนบท จึงได้ร่วมกับสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย มธ. จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่นำร่องให้ชาวนาเครือข่ายขายข้าวตรงสู่ผู้บริโภค โดยในระยะแรกจะมีเครือข่ายชาวนาจากจังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี และลพบุรี ขนข้าวมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคเป็นจำนวนกว่า 2,000 กิโลกรัม บริเวณพื้นที่ตลาดนัดวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ

คณบดีมหาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ มธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้วิทยาลัยยังเตรียมส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยชาวนาในการพัฒนาและบริหารการตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าว ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ในหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ที่ผ่านมา วิทยาลัยได้สร้างศูนย์เรียนรู้ด้านอาหาร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมอบรมและเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบต่างๆ อาทิ การทำไบโอแก๊ส การปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ การทำบ้านดิน เป็นต้น อันสอดรับกับปณิธานของ ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย ด้วยมุ่งปลูกฝังและบ่มเพาะบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม และมีจิตสาธารณะที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคประชาชนได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ด้าน ดร. สุทธิกร กิ่งแก้ว ผอ. ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่ง ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สภาวะราคาข้าวตกต่ำเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำแทบทุกปี ภาคการศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย ทั้งการพัฒนามาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพของข้าว การพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

“นอกเหนือจากด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโยลีแล้ว ยังมีด้านบริหารธุรกิจที่ควรได้รับการพัฒนา การบริหารจัดการการตลาด การบริหารความเสี่ยง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้สถาบันการศึกษาควรเข้ามามีบทบาทถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมพัฒนาสินค้าของชาวนาไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ข้าวจากชาวนาไทย อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยได้อย่างยั่งยืน” ดร. สุทธิกร กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด