อธิบดีเกษตรลงพื้นที่ติดตามงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในข้าวที่บุรีรัมย์ ชี้ผลผลิตเพิ่มร้อยละ 28

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ร่วมกับนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกะนัง ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิจากโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ปีการผลิต 2559/60 โดยผู้ประกอบการให้ความสนใจรับซื้อข้าวจากเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ปริมาณ 6,000 ตัน ในราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไปในราคาซื้อขาย มากกว่า 300 ถึง 500 บาทต่อตัน โดยบริษัทที่ให้ความสนใจมารับซื้อข้าวกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ คือ บริษัท ข้าวพันธุ์ดี จำกัด จากอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่การเพาะปลูกทั้งสิ้น 3.1 ล้านไร่ ชนิดพันธุ์ข้าวที่ปลูกแบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 90% ข้าวเจ้าอื่น ๆ 6% และข้าวเหนียว 4% เฉพาะข้าวหอมมะลิมีพื้นที่ปลูกกว่า 2.8 ล้านไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 400 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นผลผลิตรวม 1 ล้านตัน มูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท ดังนั้น จึงถือได้ว่าข้าวหอมมะลิคือพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดบุรีรัมย์ และในปีการผลิตนี้ได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งสิ้น 17 จุด พื้นที่กว่า 48,000 ไร่ ได้แก่ ปลูกข้าว 16 จุด และมันสำปะหลัง 1 จุด ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้คัดเลือกตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง เป็นจุดนำร่องในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 400 ราย พื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ในการผลิตปีนี้สามารถลดลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี โดยเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และใช้น้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีสามารถเพิ่มผลผลิตขึ้นจากเดิม 450 กิโลกรัมต่อไร่เป็น 576 กิโลกรัมต่อไร่เศษ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28 เกษตรกรผู้ร่วมโครงการสามารถผลิตข้าวหอมมะลิผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 38 ราย พื้นที่กว่า 1,000 ไร่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 351 แปลงพื้นที่ 3,800 ไร่รวมพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว 4,800 ไร่ ปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และได้มีการทำข้อตกลงซื้อขาย โดยบริษัท ข้าวพันธุ์ดี จำกัด รับซื้อข้าวเปลือกจำนวนกว่า 6 พันตันให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปตันละ 300 ถึง 500 บาทและทางสกต.จะรับซื้อผลผลิตในรูปแบบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิจำนวน 100 ตัน