มธ.ปลื้มนวัตกรรม “เรือสำรวจพกพา” ใช้พลังงานแสงอาทิตย์บังคับ-รอจดสิทธิบัตร

รศ.ดร. สุเพชร จิรขจรกุล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า ทีมนักวิจัยคิดค้นและพัฒนาเรือสำรวจขนาดพกพา นวัตกรรมเรือบังคับวิทยุพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับวัดระดับความลึกท้องน้ำ เพื่อคำนวณความสามารถของแม่น้ำ หรือคูคลอง ในการรองรับปริมาณน้ำ และสามารถใช้งานกรณีเกิดอุทกภัยและกรณีฝนทิ้งช่วง พร้อมแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์บนสมาร์ตโฟน โดยสามารถทำงานได้ต่อเนื่องกว่า 3 ชั่วโมง ในระยะทางควบคุม 500 เมตร มีค่าความผิดพลาดระดับความลึกโดยเฉลี่ย 3 เซนติเมตร ที่ระดับความลึกสูงสุดที่ได้ทดลองใช้งาน 20 เมตร โดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างระบบอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิง และการจัดทำแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เข้าด้วยกัน

รศ.ดร. สุเพชร กล่าวต่อว่า การทำงานของนวัตกรรมดังกล่าว มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1. อุปกรณ์ระบบโซนาร์วัดความลึกจากผิวน้ำ พร้อมอุปกรณ์จีพีเอสที่ช่วยระบุตำแหน่งของเรือบังคับ 2. อุปกรณ์วัดค่าคุณภาพน้ำในระดับพื้นฐาน ได้แก่ ค่าอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง และค่าออกซิเจนละลายในน้ำ และ 3. อุปกรณ์ชุดอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิง เพื่อบันทึกค่า และส่งข้อมูลไปยัง Cloud Server โดย “การวัดระดับความลึกท้องน้ำ” ใช้อุปกรณ์ระบบโซนาร์ วัดความลึกจากท้องเรือลงไปถึงพื้นคลองหรือร่องน้ำ และสามารถแสดงผลข้อมูล เรียลไทม์บนสมาร์ตโฟน ทีมวิจัยสามารถประมวลผลข้อมูลระยะความลึกที่ได้มาเทียบกับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และจัดทำแผนที่ระดับความตื้น-ลึกของแหล่งน้ำในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับแบตเตอรี่ในระหว่างการสำรวจในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มระยะเวลาการสำรวจได้นานขึ้น

“นวัตกรรมดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากมิติ อาทิ การสำรวจคุณภาพน้ำ เพื่อทดสอบคุณภาพของน้ำว่าเหมาะแก่การใช้งานในภาคการเกษตรหรือไม่ การเป็นข้อมูลในการติดตามความตื้น-ลึกคูคลอง เพื่อวางแผนขุดลอกคูคลองรองรับปริมาณน้ำ แม้ในกรณีอุทกภัยสามารถใช้สำรวจพื้นที่น้ำท่วม และหาเส้นทางเข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย โดยทีมวิจัยทดสอบประสิทธิภาพบริเวณแหล่งน้ำในพื้นที่ตัวอย่าง จังหวัดนครสวรรค์ และปราจีนบุรี และสระเก็บน้ำ ในแปลงเกษตรทดลองของมธ. นวัตกรรมนี้จะช่วยลดข้อจำกัดดังกล่าวได้และยังเพิ่มอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านแหล่งน้ำในอนาคต”
“นวัตกรรม เรือสำรวจขนาดพกพาเป็นผลงานวิจัยร่วมกับ ผศ.ดร. ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล, ผศ.ดร. ธเนศ   วีระศิริ และ อาจารย์ณัฐพล จันทร์แก้ว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ขณะนี้กำลังยื่นจดอนุสิทธิบัตร โดยล่าสุดได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์เวทีนานาชาติ ครั้งที่ 46 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์”
ด้าน รศ.ดร. สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ฯ เล็งเห็นถึงปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ จึงมีนโยบายสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยของคณาจารย์ในทุกมิติให้เป็นเหมือนเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาสังคมได้

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด