สศท.2 ชวนเที่ยวงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว จ.พิษณุโลก พร้อมเปิดบ้าน 14-23 ส.ค.นี้

พิษณุโลก เตรียมจัดงานใหญ่ “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หวังพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และร่วมกันอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรผู้ผลิต ด้าน สศท.2 เตรียมออกบู๊ธให้ความรู้การใช้แอปพลิเคชั่นกระดานเศรษฐี หรือ RCMO ช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิต เชื่อมโยงแหล่งตลาดในพื้นที่

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้เตรียมจัดงาน “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการเกษตรของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เกษตรกรในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการ ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

การจัดงานในปีนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน จัดนิทรรศการ กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภค ให้สามารถติดต่อซื้อขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการช่วยพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด มีการแสดงนิทรรศการ ผลงานด้านการเกษตรพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตด้านการเกษตร ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การตลาด แนวคิดเกษตรอุตสาหกรรม ตลาดนำการผลิต การซื้อ-ขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า เช่น มะม่วง ข้าว กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง อ้อยโรงงาน ปศุสัตว์ ประมง การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจัดกิจกรรมเสวนา อบรม สาธิต ให้บริการด้านวิชาการต่างๆ การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าเกษตรแปรรูป และองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเกษตร ทั้งการจัดแสดง การสาธิต การประกวด การแข่งขัน และการแสดงบนเวที อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้กับผู้มาร่วมงาน พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพต่างๆ มากมาย

ด้านนายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) กล่าวทิ้งท้ายว่า โอกาสนี้ อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมเที่ยวชมงาน “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว” ประจำปี 2561 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2561 นี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรไทย โดย สศท.2 ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานดังกล่าว โดยออกบู๊ธเกี่ยวกับ “RCMO กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส” ให้ความรู้ทั้งในรูปแบบ mannual ที่ผลิตขึ้นในรูปแบบกระดานสำหรับเขียนและรูปแบบ Application ที่เกษตรกรสามารถดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทั้งในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ช่วยให้เกษตรกรหรือผู้สนใจ สามารถเรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนด้วยตนเองได้ ทั้งการผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง พร้อมทราบแหล่งตลาดในพื้นที่ ซึ่งกระดานเศรษฐี สศก. ยังได้ติดตั้งไว้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครบทั้ง 882 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยมีเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ประจำแต่ละ ศพก. เป็นผู้ให้คำแนะนำเกษตรกร ในการนำไปปรับยังพื้นที่การเกษตรของตนเอง