‘สมคิด’ สั่งสหกรณ์รวบรวมผลผลิต ใช้เครือข่าย 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ ตัดตอนพ่อค้าคนกลาง

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะมอบนโยบายในการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร ในวันที่ 9 ส.ค. 2561 ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับโครงสร้างภาคเกษตรโดยกลไกสหกรณ์ ระหว่างสหกรณ์ภาคการเกษตร 777 สหกรณ์ ผู้บริหาร กระทรวงเกษตรฯ สหกรณ์จังหวัด ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี แบงก์)

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา นายสมคิด ได้สั่งการให้ใช้สหกรณ์การเกษตรที่มีการรวมกลุ่ม เกิดความเข้มแข็งที่เป็นตัวกลางในการดำเนินการเพื่อสร้างความสมดุลให้ผลผลิตการเกษตร ที่อาจเกิดปัญหาราคาตกต่ำ ถูกพ่อค้าเอาเปรียบทำให้กลไกตลาดตาย อาทิ ให้สหกรณ์ดำเนินงานโครงการชะลอการขายข้าวเปลือก ปัจจุบัน มีสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการเก็บชะลอข้าว 344 แห่ง รวมความจุในการเก็บรักษา 529,452 ตัน ซึ่งมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าวเปลือก มีจำนวน 130 แห่ง ปริมาณ 245,828 ตัน ระยะแรกสหกรณ์จะเช่าฉาง หรือโกดังของเอกชนในการเก็บชะลอผลผลิต

“จากนโยบายที่นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ภายใต้เป้าหมาย 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ เพื่อให้สหกรณ์การเกษตรในแต่ละอำเภอเป็นตัวแทนรับซื้อผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อรวบรวมสินค้า ในเวลาที่ผลผลิตด้านการเกษตรออกมาพร้อมกัน แล้วพ่อค้าคนกลางไม่ซื้อ กดดันตลาดให้กลไกผิดเพี้ยน หรือตลาดตาย เมื่อสหกรณ์การเกษตรเข้ารับซื้อกลไกตลาดก็เดินได้ตามปกติ สามารถยกระดับราคาไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เบื้องต้นจะเริ่มจาก ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ผลไม้ โคเนื้อ โคนม เป็นต้น”

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ล่าสุดเกษตรฯ จะใช้เครือข่ายของสหกรณ์การเกษตร ในการบริหารจัดการผลไม้โดยมุ่งเน้นบริหารจัดการผลไม้ 4 ชนิด คือ ลำไย ลองกอง มังคุด เงาะ โดยมีสหกรณ์ที่รองรับผลผลิตผลไม้ได้ จำนวน 35 แห่ง มีแผนบริหารจัดการโดยสหกรณ์ปริมาณ 16,554 ตัน ประกอบด้วย ลำไย (ภาคเหนือ) ผลผลิตทั้งหมด จำนวน 386,342 ตัน จะออกสู่ตลาดช่วงเดือน ส.ค. 2561 มีสหกรณ์ที่รองรับ 16 แห่ง แผนบริหารจัดการโดยสหกรณ์ 6,000 ตัน

ลองกอง (ภาคใต้/ตะวันออก) ผลผลิตจำนวน 86,702 ตัน ออกสู่ตลาดช่วงเดือน ก.ค.-ต.ค. 2561 มีสหกรณ์ที่รองรับ 9 แห่ง แผนบริหารจัดการโดยสหกรณ์ 1,253 ตัน, มังคุด (ภาคใต้/ตะวันออก) ผลผลิตจำนวน 172,073 ตัน ออกสู่ตลาดช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 2561 มีสหกรณ์ที่รองรับ 18 แห่ง แผนบริหารจัดการโดยสหกรณ์ 3,964 ตัน และ เงาะ (ภาคใต้/ตะวันออก) ผลผลิตจำนวน 258,011 ตัน ออกสู่ตลาด

“การใช้โครงข่ายสหกรณ์เพื่อบริหารผลผลิตด้านการเกษตร เชื่อมโยงตลาดให้สอดคล้องนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ราคาสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรขายสินค้าสูงกว่าต้นทุน ประมาณ 15-20% ใช้สหกรณ์เชื่อมโยงผลผลิตไปถึงมือผู้ซื้อ ผ่านตลาดออนไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

สำหรับการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ ล่าสุด มีการยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจัดการและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งคณะทำงาน ประกอบด้วย รมว. เกษตรฯ เป็นประธาน รมช. เกษตรฯ เป็นรองประธาน มีผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการ

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์