ครม.ไฟเขียวขยายโครงการพืชหลากหลาย จ่าย 144 ล้าน กลุ่มตกหล่น

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำตัวรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติขยายเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 จากเดิมสิ้นสุดเดือนมิ.ย. 2561 ให้สิ้นสุดเดือนก.ย. 2561 เพื่อดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทน วงเงิน 144.855 ล้านบาท เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 11,256 ราย พื้นที่ 72,427.75 ไร่

เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรไม่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่าย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรได้ทันตามแผนปฏิบัติงาน เนื่องจากสำนักงบประมาณอนุมัติวงเงินให้กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561 และแจ้งเอกสารสำรองเงิน เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2561 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลา การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ครม.อนุมัติวงเงินรวม 900 ล้านบาท ในพื้นที่ 53 จังหวัด พื้นที่เป้าหมายรวม 450,000 ไร่ เกษตรกร จำนวน 30,000 ราย ระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างเดือนพ.ย. 2560-มิ.ย. 2561 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนให้เกษตรกร จากสำนักงบประมาณ จำนวน 3 ครั้ง วงเงินรวม 549.589 ล้านบาท เกษตรกรรวม 34,093 ราย พื้นที่ รวม 274,794.50 ไร่

โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 วงเงิน 278.125 ล้านบาท เกษตรกร จำนวน 14,449 ราย พื้นที่ 139,062.50 ไร่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 วงเงิน 126.608 ล้านบาท เกษตรกร จานวน 8,388 ราย พื้นที่ 63,304.25 ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561

ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรไม่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่าย และ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรได้ทันตามแผนปฏิบัติงาน โครงการฯ ภายในเดือนม.ย. เนื่องจากสำนักงบประมาณอนุมัติวงเงินให้กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. และแจ้งเอกสารสำรองเงิน เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2561 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ แล้ว

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์