กสก.จัดงาน “วันยุวเกษตรกรโลก” ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง… พร้อมฝึกขายสินค้าผ่านสื่อ Social Network

ทำสวนแบบพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรม “วันยุวเกษตรกรโลก” ภายใต้ Theme 4-H ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมติวเข้มสอนเยาวชนเกษตรฝึกหัดการขยายพันธุ์พืช และจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านสื่อ Social Network ในยุค Thailand 4.0 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในการพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร ซึ่งส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน คือ การสนับสนุนสมาชิกครอบครัวเกษตรกรให้รวมตัวเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการเผยแพร่ความรู้ต่อให้เกษตรกรทั่วไป สำหรับกลุ่มยุวเกษตรกรจะได้รับการบ่มเพาะความรู้และฝึกหัดการเกษตรพื้นฐาน สร้างทัศนคติที่ดีมีใจรักอาชีพการเกษตร รวมทั้งการทำงานในรูปแบบกลุ่ม เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการพัฒนาขึ้นไปเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ในการรับบริการความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างเครือข่าย เริ่มต้นประกอบอาชีพการเกษตรเป็น Young Smart Famer และ Smart Farmer ต่อไป

โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 2 คน ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 1 คน และยุวเกษตรกร 1 คน รวม 4 คน เป็นผู้แทนประเทศไทย เดินทางไปร่วมประชุม The 1st Global 4-H Network Summit 2014 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผู้แทนประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมเข้าประชุม จำนวน 160 คน จาก 50 ประเทศ รวม 5 ภูมิภาค ได้แก่ เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา และแคริบเบียน โดยสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้แทนของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งการประชุม The 1st Global 4-H Network Summit 2014 ได้มีการลงนามร่วมกับผู้แทนภูมิภาคอื่นๆ รับรองกฎบัตรเครือข่ายยุวเกษตรกรโลกและประกาศปฏิญญากรุงโซล เพื่อการขับเคลื่อนงาน 4-H ร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และมีผลทำให้วันนี้ของทุกปี ถือว่าเป็น “วันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day)” โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ของทุกประเทศทั่วโลกให้เจริญก้าวหน้า

       อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปี 2559 กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดจัดงานฉลอง “วันยุวเกษตรโลก” ร่วมกับสมาคมยุวเกษตรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE Thailand) ภายใต้ Theme 4-H ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี เพื่อให้ยุวเกษตรกรผู้มาร่วมงานได้เรียนรู้ฝึกหัดการขยายพันธุ์พืช และจำหน่ายสินค้าการเกษตรผ่านสื่อ Social Network ตลอดจนสร้างกลุ่มยุวเกษตรกรให้เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์งานยุวเกษตรกรในยุค Thailand 4.0 โดยจัดกิจกรรมพร้อมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว สำหรับผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ยุวเกษตรกร จำนวน 200 คน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน ครูที่ปรึกษา อีกจำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน โดยกิจกรรมอื่นๆ ที่มุ่งเน้นด้านการเกษตรจะมีการจัดฐานเรียนรู้ ได้แก่ การขยาย Cactus ในกระถาง, การเพาะถั่วงอกมือถือ, ตลาดเกษตรออนไลน์, เศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผักในภาชนะเหลือใช้), การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ้งหรีด ชันโรง, กิจกรรมรื่นรมย์ชมสวนกล้วย และ English in Agriculture เพื่อให้  ยุวเกษตรกรได้มีประสบการณ์พื้นฐานการเกษตร และการทำงานเป็นกลุ่ม รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรขึ้นใหม่เพื่อขยายผลต่อไปอย่างน้อย 9 กลุ่ม 9 โรงเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรในอนาคต