นิทรรศการ “7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา” ต้นแบบการเรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ 1 ในไฮไลท์ของงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดแสดงนิทรรศการ “7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา” 1 ใน 9 ไฮไลท์ของงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้จัดนิทรรศการที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ พระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อพสกนิกรของพระราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงในบทเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมและบทเพลงคำสอนของพ่อที่แสดงให้ถึงการสนองงานตามแนวพระราชดำริ การพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งนิทรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชมเพียงวันละ 6 รอบ ณ ห้องนิทรรศการใต้หอคำหลวง

h005

นอกจากนี้ ยังจะได้ชมความงดงามของไม้ดอกเมืองหนาวนับล้านดอกจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ที่พร้อมใจกันเบ่งบานเต็มสวนให้ได้ชื่นชมตลอด 90 วัน/ ชมการแสดงวิถีเกษตรของพ่อ “จากนภา ภูผา สู่มหานที” การจำลองป่าต้นน้ำ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ฝายชะลอน้ำ รวมทั้งโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริในนิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

งาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek)” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 วันจันทร์-พฤหัสบดี เปิดเวลา 08.00 – 18.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.00 – 19.00 น. อัตราค่าเข้าชมงาน คนไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 70 บาท  ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 150 บาท ข้าราชการ ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา แสดงบัตรคนละ 70 บาท (บริการรถพ่วงชมสวนฟรี!!!) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-114110-5