เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 3 in 1 เพิ่มทางเลือกใหม่ให้เกษตรกร

ปัจจุบัน เครื่องผลิตปุ๋ยที่ใช้ในท้องตลาด หรือตามชุมชนส่วนใหญ่ จะมีการผลิตแบบแยกเครื่อง คือ เครื่องผสม เครื่องอัดเม็ด ซึ่งการผลิตไม่มีความต่อเนื่องในสายการผลิต แต่มักจะมีเฉพาะในโรงงานผลิตปุ๋ยขนาดใหญ่เท่านั้น หากเกษตรกรต้องการใช้ปุ๋ยต้องนำวัตถุดิบมาเข้าเครื่องผสม ซึ่งจะเพิ่มขั้นตอนในการผลิตและใช้กำลังคนเข้ามาช่วย อีกทั้งต้องรอให้เครื่องผสมปุ๋ยเสร็จก่อนแล้วนำไปเข้าเครื่องอัดเม็ด

จากเหตุผลข้างต้น อาจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประดิษฐ์เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด โดยการออกแบบเครื่องผสม เครื่องอัดเม็ด และเครื่องอบให้อยู่ในสายการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะลดเวลาและขั้นตอนในการผลิตปุ๋ย

ลักษณะด้านมิติของตัวเครื่อง มีความกว้าง 1.4 เมตร ยาว 1.80 เมตร และสูง 1.20 เมตร เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยมีลูกล้ออยู่ที่ฐานของเครื่องจักร ส่วนประกอบของเครื่องประกอบไปด้วย

1) ฐานเครื่องจักรและระบบส่งกำลัง ซึ่งประกอบไปด้วย เพลากำลังส่ง มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสสลับ 220 โวลต์ 30HP สายพาน และล้อสายพาน แบริ่ง

2) ถังผสม ซึ่งประกอบไปด้วย แกนหมุด ใบกวาดและชุดเกียร์ทด อัตราในการทด 60:1 ลักษณะของถังผสมและแกนหมุนใบกวาด การทำงานจะอาศัยกำลังของเกียร์ทดในการทำหน้าที่ขับแกนหมุน โดยที่แกนหมุนจะต่อกับใบกวาดเพื่อกวาดและผสมส่วนผสมต่างๆ เข้าด้วยกัน

3) ชุดอัดเม็ด ซึ่งประกอบไปด้วย ใบกวาด ชุดอัดเม็ด และตัวประคองเม็ดปุ๋ย ในส่วนของการอัดเม็ดปุ๋ยจะอาศัยการกวาดของใบกวาดเป็นตัวลำเลียงส่วนผสมที่ผสมแล้วเข้าสู่ชุดอัดเม็ด

4) ระบบลำเลียงเม็ดปุ๋ยเข้าถังอบ ซึ่งประกอบไปด้วย สายพานลำเลียงกะพ้อ จำนวน 10 ลูก ขนาด 6×4 เซนติเมตร

5) ถังอบปุ๋ย ซึ่งประกอบไปด้วย สายพานลำเลียง เพลากำลังส่ง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 1/4 HP สายพาน ล้อสายพาน แบริ่ง และฮีตเตอร์อินฟาเรด DW-1 300 W E 27  ชุดเกียร์ทด ที่มีอัตราการทดที่ 40 :1

6) ระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ประกอบไปด้วย อุปกรณ์เหนี่ยวนำแม่เหล็ก สวิตช์ตัดวงจรอัตโนมัติ สวิตช์เปิด-ปิด อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ กล่องควบคุม

การทำงานของเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

เริ่มจากการนำส่วนผสมใส่ลงในถังผสมที่บรรจุส่วนผสม ประมาณ 10-15 กิโลกรัม และเปิดสวิตช์ที่เครื่อง หลังจากนั้น สังเกตดูส่วนผสมให้เข้ากัน เมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้ว ดึงคันโยกที่ถังผสมแล้ว ใบกวาดจะกวาดส่วนผสมทั้งหมดเข้าสู่ชุดอัดเม็ด หลังจากนั้นเครื่องจะลำเลียงปุ๋ยที่ผ่านชุดอัดเม็ดปุ๋ย วิ่งผ่านสายพานที่มีกะพ้อ ตักไปสู่ถังอบ ซึ่งได้ปุ๋ยอัดเม็ดที่สำเร็จแล้ว จำนวน 8-12 กิโลกรัม

คุณสมบัติของเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  จะช่วยลดระยะเวลาในการผลิต โดยปกติหลังจากการผสมส่วนผสมต่างๆ เข้าด้วยกันแล้ว ต้องนำปุ๋ยไปตากแดดให้แห้ง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 2-3 วัน และแรงงานคน 8-10 คน ด้วยความสามารถของเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จะช่วยลดระยะเวลาในการผลิตลง เหลือเพียงแค่ 30 นาที และแรงงานคนเหลือเพียง 2 คน โดยวิธีการอบ เพราะได้ออกแบบมาเป็นพิเศษที่ไม่เหมือนกับในท้องตลาด ที่แยกการทำงานของเครื่องออกจากกัน ช่วยให้เกษตรกรลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและลดขั้นตอนวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ต้นทุนในการประกอบเครื่อง ประมาณ 70,000 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โทรศัพท์ 08-1569-7303