กรมหม่อนไหม เปิดตัวแอพพลิเคชั่น QSDS Service เตรียมพร้อมสู่เป็น “หม่อนไหมดิจิทัล (Digital Sericulture)”

กรมหม่อนไหม เตรียมพร้อมสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เปิดตัวแอพพลิเคชั่น QSDS Service หวังให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตลอดจนประชาชน  สามารถเข้าถึงบริการด้านหม่อนไหมได้ง่าย  โดยเชื่อมข้อมูลพื้นฐานกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

นางสุดารัตน์  วัชรคุปต์  เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีการให้บริการด้านหม่อนไหม ได้เล็งเห็นว่าการอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร และประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ได้โดยง่าย และเพื่อตอบสนองต่อยุคการสื่อสารที่ทันสมัยในปัจจุบัน จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อให้บริการด้านหม่อนไหมขึ้นรองรับการใช้งานกับทุกอุปกรณ์ ทั้งบนเว็บแอพพลิเคชั่น และโมบายแอพพลิเคชั่น ภายใต้ชื่อว่า QSDS Service โดยเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และระบบ iOS เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตลอดจนประชาชน  สามารถเข้าถึงบริการด้านหม่อนไหมได้ง่าย  โดยเชื่อมข้อมูลพื้นฐานกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นหม่อนไหมดิจิทัล (Digital Sericulture) ในอนาคตอันใกล้นี้  รวมถึงขานรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) ซึ่งหมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันยุคสมัย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม อันเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล

ด้านนางทิตยาวรรณ์ กิจวรรณีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการให้บริการแอพพลิเคชั่น QSDS Service เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยในระยะแรกนี้จะเน้นการให้บริการตามภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน ได้แก่  การขอรับพันธุ์หม่อน และไข่ไหม ซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งความจำนงความต้องการผ่านแอพพลิเคชั่น QSDS Service ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หลังจากนั้นก็เข้าไปทำการลงทะเบียนแล้วระบบจะแจ้งให้ทราบแหล่งที่รับของที่ใกล้บ้านที่สุด ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนการทำงานลงได้มาก และนอกจากการให้บริการพันธุ์หม่อนและไข่ไหมแล้ว การใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวยังช่วยในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานอีกด้วย ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการศึกษาทดลอง หากแล้วเสร็จก็จะมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้การดำเนินงานการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานมีระยะเวลาที่รวดเร็วมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานที่เดิมต้องใช้แรงงานบุคลากรของภาครัฐเป็นผู้ดำเนินงาน ในส่วนของประชาชนทั่วไปแอพพลิเคชั่นดังกล่าวนอกจากจะให้ข้อมูลเรื่องพันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม แล้วผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลตรารับรองผ้าไหมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานในแต่ละระดับก็สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่แอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้เช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น QSDS Service ได้ฟรี โดยการพิมพ์คำว่า QSDS Service  บน  App Store หรือ  Google Play

บทความก่อนหน้านี้เลี้ยงไส้เดือนดิน งานวัยเกษียณ ทำอยู่บ้านสร้างเงินได้ง่ายๆ
บทความถัดไปเผยผลงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 สุพรรณบุรี เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวทั้งปี