จัดรูปที่ดิน ‘หนองคาย’ หนุนโครงการ พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ข้าว

หนองคาย – นางมณี วงศ์ษาพาน หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ ในปี 2560 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เข้าร่วมสนับสนุนโครงการในจังหวัดหนองคาย โดยผ่านสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดใน 2 พื้นที่ พื้นที่แรก ได้แก่ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง และตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จัดรูปที่ดินอยู่แล้ว 8,000 ไร่ มีเกษตรกร 700 ราย โดยได้จัดประชุมแกนนำท้องถิ่นไปแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งตกลงเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ อยู่ระหว่างสำรวจรายชื่อเกษตรกร ก่อนเสนอบรรจุเข้าแผนงานของกระทรวงเกษตรฯ

สำหรับพื้นที่แห่งที่ 2 ตำบลหินโงม ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตั้งใจส่งเสริมเป็นพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐจังหวัดริเริ่มพัฒนาพื้นที่แปลงนี้มาแต่ต้น ตั้งแต่จ้างแรงงานเกษตรกรขุดลอกคลอง ขยายพื้นที่การรับน้ำได้มากขึ้นถึง 5 ตำบล และก่อสร้างถนน ให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย เข้าไปก่อสร้างจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้การกระจายน้ำรายแปลงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อปี 2559 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคายเข้าไปสนับสนุนโครงการแปลงใหญ่ข้าวตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ในพื้นที่รับน้ำโครงการห้วยโมง P.10 และโครงการห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมพร้อมจัดรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการผลิต และแปลงใหญ่ข้าว ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย ในพื้นที่รับน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านเดื่อ บ้านร่องถ่อน และบ้านเวิน ซึ่งในเบื้องต้นได้เข้าไปพูดคุยกับเกษตรกรเพื่อที่จะจัดระบบน้ำในอนาคต

“ทั้งสองพื้นที่ประกาศเป็นเขตเกษตรแปลงใหญ่ข้าวแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดรูปที่ดิน พูดคุยกับเกษตรกรแล้วยินดีที่จะเข้าโครงการจัดรูปที่ดิน จะทำให้โครงการเกษตรแปลงใหญ่สมบูรณ์ขึ้น ทั้งเรื่องน้ำ และเส้นทางลำเลียง นอกเหนือจากรวมกลุ่มเพื่อผลิตและขาย” นางมณี กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด