ปัดฝุ่นเตรียมอาชีวะ-เริ่ม ม.1-ฟื้น ‘อศ.กช.’ ดึงครู กศน. ช่วยสอน-ยกระดับคุณภาพสถาบัน

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยผลประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทาง “เตรียมอาชีวะ” ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพตามนโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 60 ต่อสายสามัญ 40 ในอีก 15 ปีข้างหน้า โดยได้สรุปแนวทางเบื้องต้นที่ดำเนินการอยู่แล้ว รวมถึงแนวทางที่จะดำเนินการ ประมาณ 10 แนวทาง อาทิ การจัดหลักสูตรทวิศึกษาในโรงเรียนสายสามัญ การจัดการศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการ การฟื้นโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) เพื่อสอนสายอาชีพทุกสาขาให้กับประชาชนด้วย โดยเปิดรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พิเศษ การฟื้นโครงการเตรียมอาชีวะ (Pre-Vec Ed) ซึ่งเคยดำเนินการเมื่อปี 2526 ด้วยการรับเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนสายสามัญและอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวต.) และการันตีการมีงานทำ โดยประสานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เพื่อหารือในเรื่องมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้เด็กมีฐานเงินเดือนตามศักยภาพความรู้ความสามารถ ซึ่งจะสูงกว่าเด็กสายสามัญ

นอกจากเรียนฟรีแล้ว ประชาชนยังสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานฝีมือและมีความรู้พื้นฐานทางอาชีพ ขณะที่นักเรียน นักศึกษา ยังมีรายได้ระหว่างเรียน และมีงานทำมีรายได้ที่ดีหลังเรียนจบ สำหรับประเด็นที่กังวลว่าครูผู้สอนโดยเฉพาะสายสามัญอาจไม่เพียงพอนั้น เนื่องจากเราไม่สามารถขอเปิดอัตราครูผู้ช่วยในสายนี้ได้ จึงอาจใช้วิธีการยืมครู กศน. มาช่วยสอนแทน ซึ่งเชื่อว่าไม่มีปัญหาเพราะปัจจุบันเราก็ส่งครูอาชีวะไปช่วยสอนนักศึกษา กศน. อยู่แล้ว โดยแนวทางเหล่านี้สามารถเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพได้กว่า 100,000 คน และยกระดับวิทยาลัยขนาดเล็ก 301 แห่ง ให้เป็นวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีขึ้นจากการรับเงินอุดหนุนรายหัวที่มากขึ้น เบื้องต้นตนขอให้คณะทำงานเร่งสรุปให้แล้วเสร็จในวันที่ 9 ธันวาคม เพื่อเสนอให้ รมว. ศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาและสั่งการต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด