‘วลัยลักษณ์’ พัฒนาแม่พันธุ์และโคขุน สร้างอาชีพ รายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่

ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ 4 ภาคส่วน ประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด เป็นต้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะผู้จัดโครงการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะผู้ให้สินเชื่อ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนจัดทำ “โครงการแม่พันธุ์และโคขุน (ศรีวิชัย) ประชารัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่มหาวิทยาลัยและชุมชนรายรอบให้เป็นผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์และโคขุนมืออาชีพ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนตามนโยบายประชารัฐ ตลอดจนเป็นสถานีวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโคแม่พันธุ์และโคขุน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรที่สนใจทางด้านการเลี้ยงโคดังกล่าวเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยมีการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวซึ่งจากการประชุมร่วมกันของ 4 ภาคส่วน เห็นด้วยและยินดีร่วมมือและให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค โดยสิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการหลังจากนี้คือการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร การพัฒนาแม่พันธุ์ให้ดีขึ้น และการจัดหลักสูตรอบรมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการเดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย

“มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาโครงการแม่พันธุ์และโคขุน (ศรีวิชัย) ประชารัฐให้เป็นสถานีวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแม่พันธุ์และโคขุน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงโคขุน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยในขณะนี้มีเกษตรกรจากชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและชุมชนรายรอบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว 78 ราย โดยมีแม่โคเข้าร่วมโครงการแล้ว 330 ตัว” ศ.ดร. สมบัติ กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน