ระบบบัญชี รากฐานความโปร่งใสในขบวนการสหกรณ์

ระบบของสหกรณ์ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยกว่า 102 ปี การจะขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้เกิดความสำเร็จ มีความโปร่งใสเพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับมวลสมาชิกทุกๆ คนนั้น อยู่ที่หลักการบริหารจัดการของผู้บริหารสหกรณ์นั้นๆ โดยภายใต้ความโปร่งใสนั้น มีหน่วยงานสำคัญคือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้นำระบบบัญชีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดความยั่งยืน

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์นับเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีส่วนในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศไทย ทุกรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นผ่านระบบสหกรณ์ โดยมุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งแก่สมาชิกได้ การทำบัญชี จะช่วยให้การบริหารจัดการของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะเข้าไปตรวจสอบการทำบัญชีของสหกรณ์ ให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้างธรรมาภิบาลด้านบัญชีการเงิน รวมทั้งยังทำหน้าที่กำกับ แนะนำด้านการเงินการบัญชีสหกรณ์ และติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีการไปส่งเสริมและทำความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ ให้มีความสนใจและความสำคัญกับเรื่องของการทำบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีโอกาสได้รับเชิญเข้าไปในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์แต่ละแห่ง ก็จะพยายามกำชับให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ให้ความรู้ด้านบัญชีกับพี่น้องสมาชิกของสหกรณ์ นอกจากนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยในการบริหารงานของสหกรณ์ คือ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) เพื่อช่วยให้การบริหารงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ออกแบบให้ครอบคลุมธุรกิจของสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและมีระบบข้อมูลทางบัญชีที่ได้มาตรฐาน สามารถปิดบัญชีประจำปีได้อย่างรวดเร็ว จึงนับเป็นเครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งทางบัญชี และสามารถให้บริการสมาชิกแบบจุดเดียว (One Stop Service) และยังช่วยให้ผู้บริหารสหกรณ์สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน โดยภาพรวมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ต่างๆ ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพราะนอกจากความโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินงานแล้ว กฎระเบียบต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนดออกมาอย่างเข้มงวด จะเป็นมาตรการที่ช่วยตรวจสอบให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งมายิ่งขึ้น

โดยเฉพาะมิติสำคัญของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่เราไม่ได้เพียงแค่เข้าไปตรวจสอบหรือว่าไปตรวจดูว่าบัญชีนั้นทำอย่างไร มีความโปร่งใสหรือไม่ แต่เราทำหน้าที่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดให้กับสหกรณ์ ทั้งให้ข้อแนะนำ ให้ความเห็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของสมาชิกในสหกรณ์นั้นๆ อะไรเป็นจุดอ่อน อะไรเป็นความเสี่ยงก็ให้ความเห็นไว้ ทุกอย่างยังสามารถแก้ไขได้เพื่อไม่ให้สังคมของสหกรณ์นั้นเสียความมั่นใจของสมาชิกไป