หนุนนโยบายแปลงใหญ่ฟาร์มกระบือ ดันมาตรฐานเพิ่มคุณภาพการเลี้ยงรองรับส่งออก

มกอช.รุกพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ครบวงจร หนุนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดันแปลงใหญ่ ส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มเลี้ยงกระบือเพิ่มขีดความสามารถสินค้าเกษตรปศุสัตว์ พร้อมเตรียมผลักดันมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงควบคุมระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระบือนับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย มีช่องทางการตลาด แต่เกษตรกรที่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อย หากได้รับการพัฒนาการจัดการฟาร์มให้ดี โดยเพิ่มองค์ความรู้ด้านระบบการผลิต การเลี้ยง และการจัดการฟาร์ม เช่น การเตรียมพืชอาหารสัตว์ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การผสมพันธุ์สัตว์/การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ และการป้องกันโรค ก็จะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการค้าได้มากขึ้น

จากความสำคัญดังกล่าว มกอช.จึงแผนที่จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกระบือเนื้อ และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานที่จะช่วยควบคุมระบบการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์มรวมกับองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง องค์ประกอบของฟาร์ม การจัดการฟาร์ม บุคลากร สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้กระบือเนื้อที่มีสุขภาพดี และเหมาะสมในการนำไปใช้ผลิตเป็นอาหารที่ปลอดภัยโดยนำข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงร่างมาตรฐานดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของเนื้อกระบือ รวมถึงน้ำนมกระบือและผลิตภัณฑ์ ให้มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการค้าได้มากขึ้น สิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการคือ การกำหนดเกณฑ์การควบคุมระบบการผลิต ให้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ เพื่อใช้อ้างอิงในการค้าขาย เลขาธิการกล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการจัดทำแปลงการเกษตรขนาดใหญ่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มกันเลี้ยงกระบือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปศุสัตว์ได้มีคุณภาพอย่างครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มกระบือแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 28  แปลง

โดยปัจจุบันมีการเลี้ยงกระบือ ราว 1 ล้านตัว จากเกษตรกรกว่า 2 แสนราย ซึ่งจำนวนกระบือเพิ่มขึ้นกว่าปี 2558 ประมาณ 1 แสนตัว และมีปริมาณการส่งออกกระบือและผลิตภัณฑ์กว่า 2,300 ล้านบาท ซึ่งนอกจากกระบือเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจแล้วยังเป็นสัตว์ที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ควบคู่กันไปด้วย