ปราจีนบุรี พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเกษตร ปี 60 รุกมาตรการช่วยเหลือ สู่ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานเกษตรที่ยั่งยืน

เรียนรู้วิธีการปลูกผักที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์พันพรรณ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ร่วมทีมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 แจงนโยบายการดำเนินงานสำคัญจังหวัดปราจีนบุรี รุกนโยบายเร่งด่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2559/60 การบริหารจัดการน้ำ  โครงการตามนโยบาย และการจัดตั้งสหกรณ์ประมง เพื่อก้าวสู่ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน

นายคมสัน  จำรูญพงษ์  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเกี่ยวกับด้านการเกษตรของจังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ) เป็นประธานการประชุม

สำหรับกรอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 คือ “ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” โดยการดำเนินโครงการเน้นให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการบริหารจัดการแบบธุรกิจเกษตร การบริหารจัดการเงินและบัญชีต้นทุน บริหารการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องและสร้างแบรนด์สินค้า ด้านการเกษตรที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกระบวนการผลิตสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วยประเด็นสำคัญหลายด้าน ทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2559/60 การบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน  โครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการจัดตั้งสหกรณ์ประมง

ด้านนายบุญลาภ  โสวัณณะ รักษาราชการผู้อำนวยการ สศท.6 กล่าวถึงรายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2560  ว่า ในส่วนของนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2559/60 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการผลิต  ซึ่งเป็นมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60 โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 และโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60

ด้านการเงิน มีมาตรการของกระทรวงการคลัง ได้แก่ โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 การดูแลหนี้สินเดิม และเสถียรภาพการผลิต และด้านการตลาดมีมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ การดูแลเสถียรภาพราคาข้าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสนับสนุนสินเชื่อใหม่ให้ชาวนาให้เพียงพอและต้นทุนต่ำ

การบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน โดยมีแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด อ่างเก็บน้ำคลองระบม อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำคลองพระสทึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประกอบด้วย 7 ศูนย์ฯ 7 อำเภอ 2) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 มีแปลงใหญ่ 4 แปลง ได้แก่ แปลงใหญ่มันสำปะหลัง แปลงใหญ่ทุเรียน แปลงใหญ่ข้าว อำเภอบ้านสร้าง และแปลงใหญ่ข้าว อำเภอศรีมหาโพธิ  3) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) มีการขับเคลื่อนการปฏิบัติและส่งเสริมในพื้นที่ที่ทำการผลิตไม่เหมาะสม (N) ในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีพื้นที่ไม่เหมาะสมจำนวน 91,998 ไร่ โดยนำร่องปรับเปลี่ยนในพื้นที่ที่ทำการผลิตไม่เหมาะสม (N) ของข้าวในพื้นที่ ต.นาแขม และมันสำปะหลัง ในพื้นที่ ต.หนองกี่ และ ต.แก่งดินสอ 4) การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ มีแหล่งผลิตอินทรีย์แปลงใหม่ 4 แปลง และแปลงต่ออายุอีก 2 แปลง และ 5) ธนาคารสินค้าเกษตร มีแผน-ผลการดำเนินงาน ปี 2560 ได้แก่ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ธนาคารโคนมทดแทน และธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร เป็นต้น และการจัดตั้งสหกรณ์ประมง เพื่อพัฒนาอาชีพผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี