พิษณุโลกเร่งทำฐานข้อมูล “ยุ้งฉาง-ไซโล” วางระบบช่วยเหลือชาวนา

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา เนื่องจากปัญหาราคาข้าวเปลือกในฤดูการผลิตปี 2559/ 60 มีราคาตกต่ำ โดยได้ดำเนินการทั้งมาตรการเร่งด่วนและระยะต่อไป เช่น การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ช่วยเหลือรับซื้อข้าวในฤดูการผลิตปีปัจจุบันโดยตรงจากชาวนา การเปิดพื้นที่ตลาดให้ชาวนานำเข้ามาจำหน่าย การอนุญาตให้ใช้ลานของสถานที่ราชการเป็นลานตากข้าวเพื่อลดความชื้น รวมไปถึงการตรวจสอบกำกับดูแลการซื้อขายข้าว สถานที่รับซื้อในพื้นที่จังหวัดให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร

นายศุภชัยกล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือในหลายๆ มาตรการโดยเฉพาะการรณรงค์ให้ชาวนาชะลอการขายข้าวโดยให้ชาวนาเก็บข้าวไว้ก่อนเพื่อหาจังหวะขายเมื่อราคาข้าวสูงขึ้น นั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการจัดประชุมและบูรณาการผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัด และพัฒนาการจังหวัด สำรวจข้อมูลยุ้งฉาง ไซโล ธนาคารข้าว ที่มีการดำเนินการโดยสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าในพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยให้สำรวจข้อมูลตั้งแต่เรื่องของจำนวน ยุ้งฉาง ไซโร ธนาคารข้าวและปริมาตรความจุ รวมถึงสถานที่ตั้ง และให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ 1 ธันวาคมนี้

“รวมไปถึงให้สำรวจข้อมูลยุ้งฉางไซโลซึ่งเป็นของเกษตรกรชาวนาด้วย โดยให้สำรวจเป็นรายอำเภอทั้งจำนวนยุ้งฉางหรือไซโลที่มีและปริมาตรความจุที่สามารถเก็บข้าวได้โดยได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งควบคุมกำกับดูแลในการสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสำรวจข้อมูลในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันและ ถูกต้องครบถ้วนเพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆไว้ใช้ประกอบการกำหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรอื่นๆในปีต่อๆไป และให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นี้” นายศุภชัยกล่าว