มทร.สุวรรณภูมิ MOU สถานประกอบการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ น.ศ.

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท โรงแรมอยุธยาแกรนต์ บริษัท ธัญ ออริซ่า จำกัด และโรงแรมศาลาอยุธยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาบุคลากรด้านภาษาการท่องเที่ยว และการโรงแรมให้แก่พนักงานในสายวิชาชีพ ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิป คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับทั้ง 4 สถานประกอบการข้างต้น เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในด้านภาษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพสู่การปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการบูรณาการการศึกษากับการทำงาน สหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนของสถานประกอบการ โดยคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ยินดีให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะด้านภาษาและวิชาชีพให้แก่บุคลากร ตลอดจนการร่วมมือด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของอุตสาหกรรมการบริการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสถานประกอบการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงาน เพื่อเป็นการฝึกทักษะทางวิชาชีพจากสถานประกอบการณ์จริงในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานประจำของสถานประกอบการตามแนวทางจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพออกไปสู่สถานประกอบการต่อไป