กฤษฎา มอบ กยท. คุย พลังงาน และ กฟผ. หาทางนำยางรัฐแปรรูป หวังเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศ กระตุ้นราคาให้สูงขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายการยางแห่งประเทศไทย เข้าหารือกับกระทรวงพลังงาน  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หาแนวทางนำยางสต๊อกรัฐบาลไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง หรือผลิตภัณฑ์ยางในรูปแบบต่างๆ หวังเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศและกระตุ้นให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ กยท. เข้าหารือร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางนำยางจากโครงการของรัฐมาแปรรูป ให้เกิดประโยชน์ เช่น การนำยางไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งแนวทางนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษา วิเคราะห์หาความเป็นไปได้ว่าจะเกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไร หากสามารถนำยางไปแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น อาทิ เชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellets) ถ่านหิน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศ และสามารถกระตุ้นให้ราคาในตลาดสูงมากขึ้น

โดยก่อนหน้านี้ กยท. ได้เคยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทย

และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการจัดหาวัตถุดิบจากเศษไม้ยางพาราและส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวลของ กฟผ. มาแล้ว ซึ่งต้องหารือในขั้นตอนต่อไปว่ามีโอกาสที่จะนำยางพาราที่มีไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลได้มอบหมายให้ทาง กยท. หาทางนำยางในสต๊อกที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยอาจนำยางในสต๊อกดังกล่าวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ รองเท้ายาง ถุงมือยาง ฉนวนกันไฟฟ้าจากยางพารา ฯลฯ ต่อไป รองผู้ว่าการฯ  กล่าวทิ้งท้าย