กรมวิชาการเกษตร ทุ่มกว่าร้อยล้าน ดัน 5 โครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2560 กรมได้ใช้งบประมาณ 102.8 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในโครงการต่างๆ รวม 5 เรื่อง คือ 1. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักไม่ต่ำกว่า รายละ 4 ชนิด เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรรายใหม่ จำนวน 70,000 ราย พร้อมให้คำแนะนำการปลูกแก่เกษตรกรและติดตามประเมินผลและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และจัดทำแปลงศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ใช้งบประมาณ 9.8 ล้านบาท 2. โครงการเกษตรอินทรีย์ จะตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 2,200 แปลง ใน 8 ชนิดพืช และตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 60 โรง รวมถึงสร้างศูนย์ต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ จำนวน 25 โรง ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้กับผู้สนใจ 4,500 ราย และร่วมผลักดันจังหวัดยโสธรให้เป็นต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ (ยโสธรโมเดล) โดยเพิ่มประโยชน์การใช้พื้นที่ด้วยการปลูกพืชหลังการทำนา ได้แก่ แตงโม และถั่วลิสง ครอบคลุมพื้นที่ 1,000 ไร่ วงเงินรวม 30 ล้านบาท

นายสุวิทย์ กล่าวว่า 3. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (โซนนิ่ง) โดยการสร้างแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนพืช 6 ชนิด อาทิ ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด ลำไย อ้อย และมันสำปะหลัง ในพื้นที่นำร่อง ปี 2559-60 รวม 31 จังหวัด 1,200 ไร่ วงเงินรวม 18.4 ล้านบาท 4. การขับเคลื่อนองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเตรียมพร้อมรวมกลุ่มการผลิตพืชตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชและสนับสนุนเอกสารวิชาการด้านพืช ครอบคลุมพื้นที่ 66 จังหวัด พื้นที่ 1,000 ไร่ ซึ่งเน้นขยายผลการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานด้วยชีวภัณฑ์ วงเงินรวม 33 ล้านบาท และ 5. แปลงใหญ่ โดยประสานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทวงเกษตรฯ แบบเบ็ดเสร็จ และทีมผู้จัดการแปลงเพื่อนำเทคโนโลยีลดต้นทุนและเครื่องจักรกลใช้ในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน จีเอพี ให้สมาชิกแปลงใหญ่ 16 ชนิดพืช เกษตรกร 7,226 ราย ในพื้นที่รวม 53 จังหวัด 117 แปลง 2,958 ไร่ และให้ความรู้สมาชิกแปลงใหญ่อีก 3,560 รายด้วย วงเงินรวม 12.6 ล้านบาท

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน