กยท. อนุมัติงบกว่า 73 ล้านบาท สนับสนุนเงินแก่สถาบันเกษตรกร ดำเนินกิจกรรมของสถาบันฯ ตาม พ.ร.บ.การยาง มาตรา 49 (6)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคำขอรับเงินส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (6) ระดับประเทศ ประจำปีงบ 62 ณ ห้องประชุมรัษฎา การยางแห่งประเทศไทย พร้อมอนุมัติงบกว่า 73 ล้านบาท มุ่งส่งเสริม-สนับสนุนเงินแก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในการดำเนินกิจกรรมของสถาบัน ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาคำขอรับเงินส่งเสริมสนับสนุน สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (6) ระดับประเทศ ซึ่งมีผู้แทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรร่วมเป็นคณะทำงานฯ ด้วย โดยครั้งนี้ได้เข้าร่วมพิจารณา กลั่นกรองรายละเอียด แผนการดำเนินงาน งบประมาณโครงการที่เกษตรกรยื่นขอ รับเงินส่งเสริม สนับสนุน จากการยางแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 49 (6) ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งระดับเขต ระดับจังหวัดและสาขา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถาบันฯ เช่น การประชุมประจำปี การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น

“ที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนฯ แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งสิ้น 73,268,297 บาท เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรจำนวน 728 สถาบัน ในการดำเนินกิจกรรม 2,881 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในอนาคตต่อไป” นายธีรวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย