ส. ธนาคาร ช่วยลูกหนี้เกษตรกรรายย่อย เงินต้นไม่เกิน 2.5 ล้าน ชำระหนี้เพียง 50% พร้อมยกหนี้ที่เหลือให้

สมาคมธนาคารไทย ยันมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกรเฉพาะรายย่อย เงินต้นไม่เกิน 2.5 ล้านบาท กู้ยืมเพื่อการเกษตร ให้ชำระหนี้เพียง 50% ของเงินต้น พร้อมยกหนี้ส่วนที่เหลือให้ อีกทั้งให้ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้จนถึง 30 มิ.ย. 62 เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรยังคงมีที่ดินทำกินในการหาเลี้ยงชีพได้ต่อไป

ส. ธนาคาร ช่วยลูกหนี้เกษตรกร – นายกฤษฎา บุญราช รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับสมาคมธนาคารไทย ว่า สมาชิกสมาคมธนาคารฯ ตกลงลดขายหนี้สินเกษตรกรที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2560 จำนวน ที่มีหนี้สินอยู่กับธนาคารไม่เกิน 2.5 ล้านบาท/ราย ในราคา 50% โดยธนาคารสมาชิกสมาคมฯ ดำเนินการขายหนี้เกษตรกรที่เข้าเกณฑ์การช่วยเหลือของภาครัฐ เพื่อให้เกษตรกรยังมีที่ดินทำกิน ตั้งแต่ปี 2549 ถึง ก.ค. 2561 จำนวน 3,200 ราย มูลหนี้ 1,200 ล้านบาท และยังเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ 692 ราย มูลหนี้ 430 ล้านบาท

“หลังจากธนาคารเจ้าหนี้ขายหนี้แล้ว เกษตรกรจะเปลี่ยนจากการเป็นลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์ มาเป็นกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือ กฟก. โดยขั้นตอนการดำเนินการเปลี่ยนเจ้าหนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 4-5 เดือน นับจากนี้หรือประมาณต้นปี 2562 จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ”

ด้าน นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ที่ประสบความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้ ที่ไม่สามารถชำระคืนได้ โดยการขายหนี้ให้กองทุนของรัฐบาลในราคาส่วนลด 50% จากเงินหนี้เงินต้น ที่เป็นหนี้เอ็นพีแอลภายใน 31 ธ.ค. 2561 มีมูลหนี้ประมาณ 400 ล้านบาท เมื่อขายในราคาส่วนลด 50% แสดงว่าธนาคารเจ้าหนี้จะขายหนี้ในราคา 200 ล้านบาท

ทั้งนี้ สมาคมธนาคารได้ยื่นหลักเกณฑ์การรับชำระหนี้ สำหรับ กฟก. ที่มีข้อตกลงร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ตามเงื่อนไขที่ กฟก. สามารถรับซื้อหนี้ได้และยกหนี้ส่วนที่เหลือให้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และชะลอการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ไปจนถึง 30 มิ.ย. 2562 ซึ่งธนาคารได้พิจารณาเห็นว่า ลูกหนี้เกษตรกรที่มีหนี้เงินต้นไม่เกิน 2.5 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่ธนาคารได้ดูแลช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ รายบุคคล ยกเว้นเกษตรกรที่มีหนี้เกินกว่าเกณฑ์การช่วยเหลือ หรือเกิน 2.5 ล้านบาท จะต้องเจรจากับธนาคารเจ้าหนี้เป็นรายบุคคลต่อไป

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่รัฐบาลมีการจัดตั้ง กฟก. ธนาคารสมาชิกในสมาคม ได้ให้ความร่วมมือ กับรัฐบาลเพื่อช่วยแหลือเกษตรกรอย่างดีเสมอมา ตั้งแต่ ปี 2549-ก.ค. 2561 ได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรผ่าน กฟก. ไปแล้ว 3,206 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,207 ล้านบาท โดยสมาคมธนาคาร ได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเปราะบางในสังคมไทย โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนมาโดยตลอด แต่สมาคมธนาคารไทยและสมาชิก ยังต้องดูแลรักษาวินัยทางการเงินในภาพรวมของประเทศ และผลประโยชน์ให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายควบคู่กันไป

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์