มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิดชูเกียรตินิสิตเก่าผู้ประสบความสำเร็จ

มอบรางวัลเข็มพระพิรุณทองคำ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 17

และมอบรางวัลเข็มพระพิรุณทองคำ “เกษตรกล้า” เป็นครั้งแรก

ให้แก่นิสิตเก่าผู้รอบรู้ทางการเกษตรและมีความกล้าหาญยิ่ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลเข็ม    พระพิรุณทองคำ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 17 แก่นิสิตเก่ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงาน จำนวน 17 ราย รางวัลเข็มพระพิรุณทองคำ “เกษตรกล้า” รุ่นที่ 1 เป็นครั้งแรกให้แก่นิสิตเก่าผู้รอบรู้ทางการเกษตรและมีความกล้าหาญ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่นิสิตเก่าผู้เคยได้รับรางวัลเกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง ซึ่งปัจจุบันได้รับตำแหน่งบริหารงานใหม่ อีกจำนวน 7 ราย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามของนิสิตและบุคคลในสังคมไทย โดยมี ดร.      กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 75 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สร้างผลงานและผลิตบัณฑิตออกไปทำงานรับใช้สังคมในหลากหลายสาขา โดยบัณฑิตของ มก.ได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถ ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่มี   ผลงานดีเด่น มีความก้าวหน้าในทุกวิชาชีพทั้งในด้านการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ สมดังเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ สำหรับการมอบรางวัลเข็มพระพิรุณทองคำ  “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2547 โดยการริเริ่มของอธิการบดีในสมัยนั้น คือ รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับรางวัลเกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่องไปแล้ว จำนวน 240 คน สำหรับในปีนี้ ได้มีการพิจารณามอบรางวัลเข็มพระพิรุณทองคำ “เกษตรกล้า” เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรางวัลเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าผู้รอบรู้ทางการเกษตรและมีความกล้าหาญยิ่ง เป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นผู้ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อตรง ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งปฏิบัติภารกิจเป็นผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย ในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมีและผู้ฝึกสอน รวม 13 คน ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อย่างกล้าหาญยิ่ง และ นายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี กรณีจับกุมผู้ล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี อย่างกล้าหาญยิ่ง

ผู้ได้รับรางวัลเข็มพระพิรุณทองคำ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 17 มีจำนวน 17 ราย ดังนี้

 1. นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ KU 37 เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 2. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ KU 38 เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 3. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ KU 39 ปลัดกระทรวงคมนาคม
 4. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ KU 39 อธิบดีกรมทางหลวง
 5. นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ KU 39 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 6. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา KU 39 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 7. นางดวงตา ตันโช KU 40 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
 8. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร KU 41 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
 9. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต KU 41 อธิบดีกรมปศุสัตว์
 10. นายเรืองศักดิ์ สุวารี KU 41ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
 11. นางชุติมา หาญเผชิญ KU 43 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 12. นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ KU 44 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
 13. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน
 14. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 15. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 16. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
 17. Dr. Bounmy Phonesavanh อธิการบดีมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

 

 

ผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารงานใหม่ จำนวน 7 ราย ดังนี้

1.นายลักษณ์ วจนานวัช KU 35 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ KU 37 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร KU 39 ปลัดกระทรวงพาณิชย์

4.นายสุรพงษ์ เจียสกุล KU 35 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5.นางสาวจริยา สุทธิไชยา KU 37 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6.นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล KU 33 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7.นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา KU 40 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

 

 

ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ / ประชาสัมพันธ์ มก. รายงาน