วว./โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี วิจัยต้นแบบวัสดุดูดซับยูเรียด้วยซีโอไลท์จากตอซังข้าวทดแทนสารดูดความชื้น

นวัตกรรมรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ ช่วยลดปริมาณขยะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดปทุมธานี ประสบผลสำเร็จวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบวัสดุ  ดูดซับยูเรียด้วยซีโอไลท์จากตอซังข้าว สำหรับใช้ทดแทนสารดูดซับความชื้นเพื่อใช้งานทางการแพทย์     มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ ระบุเป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสู่การพัฒนา  นวัตกรรมใหม่เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ช่วยลดปริมาณขยะ  ขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เผยผลงานวิจัยคว้ารางวัลระดับนานาชาติจากเวทีประกวดสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมหวังต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ป้อนภาคอุตสาหกรรม

ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนากลุ่มพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. กล่าวว่า  วว. โดย ดร. เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาผลิตซีโอไลท์จากของเสียภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีประโยชน์ในการดูดซับของเสีย ได้เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้แก่ นางสาวภาพร ศรีสันติสุข และ นายธีร์ธัช ภัทรวโรดม     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “วัสดุดูดซับยูเรียด้วยซีโอไลท์จากตอซังข้าว” หรือ Zeo Urea-Fabric เพื่อใช้งานทางการแพทย์กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยผลิตภัณฑ์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตอบโจทย์สังคมผู้มีรายได้น้อย จากการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง วว. กับโรงเรียนจุฬาภรณ    ราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้นำองค์ความรู้ประกอบกับความเชี่ยวชาญจากโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ สามารถประสบผลสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบวัสดุดูดซับยูเรียด้วยซีโอไลท์จากตอซังข้าว ซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ เพื่อใช้ทดแทนสารดูดซับความชื้นในผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ โดยผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน The 10th International Exhibition of Inventions (IEI) & The 3rd Word Invention and Innovation Forum (WIIF) Foshan China ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถคว้ารางวัลมาได้จำนวน  2 รางวัล (จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 253 ผลงาน จาก 49 ประเทศทั่วโลก) ได้แก่ 1. รางวัล Silver Medal จากคณะกรรมการการประกวด และ 2. รางวัล Young  Innovator Award จาก Citizen Innovation ประเทศสิงคโปร์

“…ขอชื่นชมคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ที่ได้นำปัญหาใกล้ตัวมาเปลี่ยนแปลงให้เป็น นวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหาของสังคมได้ ทั้งนี้คลื่นลูกหลังจะต้องแรงกว่าคลื่นลูกแรก หากไม่เช่นนั้นประเทศจะอยู่ลำบาก คนรุ่นใหม่จะต้องมีความคิดเริ่มต้น ความคิดสร้างสรรค์ที่ผลิตผลงานออกมาให้เป็นนวัตกรรม  สังคมผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่จะต้องตระหนักร่วมกัน การที่คนหนึ่งคนจะสนับสนุนท่านเหล่านั้นได้ต้องมีการพัฒนาปลูกฝังบุคลากรให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีประสิทธิผล ความสำเร็จจากโครงงานวิทยาศาสตร์นี้คือหนึ่งตัวอย่างในการเตรียมคนเพื่ออนาคต…” ดร. อาภารัตน์ กล่าวสรุป

นางสาวภาพร ศรีสันติสุข นายธีร์ธัช ภัทรวโรดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5และ นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย อาจารย์จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กล่าวว่า  แรงบันดาลใจในการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์วัสดุดูดซับยูเรียด้วยซีโอไลท์จากตอซังข้าวนั้น มีผลสืบเนื่องจากประเทศไทยมีการทำเกษตรกรรมและมีวัสดุเหลือทิ้งคือตอซังข้าวจำนวนมาก ซึ่งจะมีการเผาทำลายทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยของไทยและต่างประเทศ พบว่า ดร. เรวดี จาก วว. มีผลงานวิจัยและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตซีโอไลท์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าเป็นวัสดุดูดซับน้ำเสียและอากาศ โดยผลงานวิจัย วว, สามารถนำไปใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน จึงได้เรียนเชิญ ดร. เรวดี  มาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษในการดำเนินโครงงานฯ และได้มีโอกาสเข้ามาทำวิจัยและพัฒนาร่วมกันจนประสบผลสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างจากงานอื่นๆ ส่งผลให้ได้รับรางวัลจากประกวดนวัตกรรมที่ประเทศจีน ดังนี้ 1. เป็นผลงานที่ได้จากการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า และสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้งานได้จริง 2. ผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการดูดความชื้นและกลิ่นได้ดี 3. สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ 4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ เนื่องจากย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะได้ในที่สุด

ดร.เรวดี นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. กล่าวว่า ขณะนี้ วว. และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี อยู่ในระหว่างการพัฒนาคุณสมบัติให้สามารถตอบโจทย์แก่กลุ่มผู้ใช้งาน  ทั้งนี้มีแผนเพื่อยื่นจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบวัสดุดูดซับยูเรียด้วยซีโอไลท์จากตอซังข้าว นับเป็นความภาคภูมิใจของ วว. ที่ได้นำองค์ความรู้ในผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จร่วมกับความเชี่ยวชาญ สู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จนก่อเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงและช่วยแก้ปัญหาของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นความสำเร็จในการพัฒนาเป็นต้นแบบซึ่งจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาสัดส่วนวัตถุดิบ ส่วนประกอบทางเคมี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความเสถียรยิ่งขึ้นและได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อนำไปสู่การใช้งานจริงเชิงพาณิชย์ในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

สอบถามรายละเอียดงานวิจัยเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว.  (ดร.เรวดี  อนุวัฒนา) โทร. (02) 577-9000 Call center (02) 577-9300  ในวันและเวลาราชการ  E-mail : [email protected]