ภารกิจนักรบสีน้ำเงิน : ยุทธศาสตร์โคเนื้อ เพื่อประชาชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตนโดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระทำที่ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก นำไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงน้อมนำปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ทั่วประเทศ

ไม่เพียงเท่านี้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ “ยุทธศาสตร์ โคเนื้อ” ก่อเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยริเริ่มโครงการนำร่อง แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร จากที่เคยเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองแค่ 2 ตัว ปล่อยให้หากินเองตามท้องนา ขายได้กำไรแค่หลักหมื่น เป็นรายได้เสริมจากการกรีดยางพารา

แต่พอยางราคาตกรายได้แทบไม่พอกิน หลายคนว่างงาน บ้างก็เสพยา และจำนวนไม่น้อยถูกชักชวนไปสู่การก่อเหตุรุนแรง เมื่อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์ โคเนื้อ” อย่างจริงจัง ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี นอกจากการสร้างรายได้เสริม ยังช่วยลดอัตราการว่างงาน และปัญหาอาชญากรรมของประเทศ จึงนับเป็นอีกหนึ่งผลงานอันน่าภาคภูมิใจ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือนักรบสีน้ำเงิน

โดยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้กรุณาอนุมัติให้ รายการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” เข้าถ่ายทำรายการ ตอน ภารกิจนักรบสีน้ำเงิน : โคเนื้อ เพื่อประชาชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ การเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย พลเอก ธงชัย สาระสุข กรุณามอบหมาย พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษา ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ พันเอก ชาญณรงค์ บุญญชาติภักดี ผู้อำนวยการ กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้นำชมกองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ซึ่งมีการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านสัตว์มากมาย ให้แก่พี่น้องประชาชน องค์ความรู้ไฮไลต์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้คือ การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ การจัดหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อคุณภาพดี การอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการผสมเทียมโคเนื้อ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างโคเนื้อคุณภาพดี ราคางามๆ และสามารถนำไปปฏิบัติเองได้

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โดยชักชวนชาวบ้านไปเรียนรู้การผสมเทียม ที่กองส่งเสริมและขยายพันธุ์สัตว์ อำเภอพนมสารคาม มีทั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ให้บริการลงพื้นที่ผสมเทียมให้แก่เกษตรกร และมีการอบรมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำกลับมาทำเองได้ จากโคพื้นเมืองตัวเล็ก ราคาต่ำ

ตอนนี้ในหมู่บ้านที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าไปส่งเสริม มีโคลูกผสมอเมริกันบราห์มัน และชาโรเลส์ ตัวใหญ่เนื้อแน่น ราคาดี จากฝีมือการผสมเทียมโดยสมาชิกของชุมชนเอง วัวลูกผสมเหล่านี้มีสายพันธุ์ดีที่ได้รับการคัดสรรมาแล้ว เลี้ยงเพียง 2 เดือน ก็สามารถทำให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ โดยขายต่อให้บริษัทโคขุน ที่แย่งกันรับซื้อแบบไม่อั้นจำนวน เพื่อไปทำการเลี้ยงให้เติบโตเป็นโคขุนต่อไป

การส่งเสริมจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกิดผลผลิตเป็นโคเนื้อคุณภาพสูง ราคาดี ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น โครงการนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรจำนวนมาก รวมทั้งผู้หลงผิด ที่จะได้กลับตัวมามีอาชีพ หรือลูกหลานได้นำมาประกอบอาชีพและได้กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัว

นอกจากสอนการจัดการฟาร์มแบบครบวงจรแล้ว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกหญ้าเนเปียร์ให้โคกินเพื่อลดต้นทุน และมอบเครื่องสับหญ้าให้กลุ่มเกษตรกรใช้ ลดเวลานั่งสับหญ้า โดยหวังว่า รายได้ที่มั่นคงทางปศุสัตว์จะช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้น ลดปัญหาการว่างงานและอาชญากรรม ช่วยทำให้เหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนลดลง และหมดไปในอนาคต

พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษา ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีความภาคภูมิใจ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้เสริม สร้างอาชีพ และลดปัญหาสังคม จากยุทธศาสตร์โคเนื้อ มาอย่างเป็นรูปธรรมและยาวนาน

พวกเราจะดำเนินการต่อไปมุ่งมั่น เพื่อเป็นการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการบำเพ็ญกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์

พี่น้องเกษตรกรที่สนใจเรื่องโคเนื้อ สามารถติดต่อได้ที่ กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ นักรบสีน้ำเงินเช่นพวกเรายินดีให้การต้อนรับอย่างเต็มที่ ผู้สนใจรายละเอียดสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ใน รายการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” ทางสถานีวิทยุ มก. ครับ

ขอขอบคุณภาพประกอบ จาก จ่าสิบเอก นิรันดร์ บรรจงศิริ และ จ่าเอก อัครวินท์ ภูกิ่งหิน ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่ตั้งสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล [email protected] ไลน์ไอดี ajmaew