กรมการท่องเที่ยว จัดงาน “เที่ยวนี้ดีต่อใจ นักท่องเที่ยวสุขใจ…ชุมชนไทยยั่งยืน” แถลงนโยบายบูรณาการท่องเที่ยวไทย รับปี 2562

กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism หรือ DOT) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงทิศทางดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562 พร้อมเผยนโยบายขานรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ชูการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน-สร้างรายได้ ปลูกจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวสุขใจ ชุมชนไทยยั่งยืน

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ “เที่ยวนี้ดีต่อใจ นักท่องเที่ยวสุขใจ…ชุมชนไทยยั่งยืน” พร้อมด้วย นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมการท่องเที่ยว แถลงความพร้อมของกรมการท่องเที่ยวในการดำเนินงาน  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ธุรกิจบริการท่องเที่ยวให้สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยียุคดิจิทัลเป็นเครื่องมือยกระดับการท่องเที่ยวไทย

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “การท่องเที่ยวเป็นภาคธุรกิจบริการหลักที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยกรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีแนวทางการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ โดยสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างโอกาสด้านอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น ให้เกิดความเข้มแข็งโดยชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนแบบประชารัฐ และสร้างการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงระหว่างชุมชนจังหวัด หรือภาค โดยการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP หรือ OTOP Tourism Village

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานในปี 2561 ของกรมการท่องเที่ยวว่า “กรมการท่องเที่ยวมีวิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชาติ 5 ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเมืองหลัก-เมืองรอง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การัพฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญทางน้ำ และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวยุคใหม่ เช่น การพัฒนาแพลทฟอร์มออนไลน์เพื่อให้บริการด้านข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งข้อมูลของโครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ห้องน้ำสะอาด หรือ WC OK การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All เป็นต้น”

“นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวยังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาบุคลากรของกรมการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความสามารถและทักษะให้เท่าทันต่อการสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านภาษาต่างประเทศ หรือความสามารถทางดิจิทัล มีการทำโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน นอกจากนี้จะมีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน รวมถึงมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการทำงานและให้บริการประชาชน ทั้งระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์ ระบบใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ออนไลน์ เป็นต้น”