เกษตรภูซางเร่งดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีแนวทางการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐในหลายด้าน

นายการุณย์ มะโนใจ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอภูซาง กล่าวว่า ประเทศไทยผลิตข้าวเกินความต้องการ 1 ล้าน 7 แสน 5 หมื่นตัน, ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 ล้านตัน แต่มีปริมาณผลผลิตในประเทศ 5 ล้านตัน, ในขณะที่ต้นทุนการผลิตข้าวอยู่ที่ 5,201 บาท ต่อไร่ ได้กำไร 306 บาท ต่อไร่ ส่วนการปลูกข้าวโพดอยู่ที่ 8,314 บาท ได้กำไร 3,690 บาท ต่อไร่ (ข้อมูลปีการผลิต 2560/2561) รัฐบาลจึงอนุมัติให้ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

รักษาราชการเกษตรอำเภอภูซาง กล่าวต่อไปว่า หลักการของโครงการคือ เกษตรกรต้องมีข้อมูลราคา/เงื่อนไขการรับซื้อผลผลิต/ปริมาณความต้องการผลผลิตของตลาดก่อนตัดสินใจปลูก โดยรัฐจัดให้มีมาตรการลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรด้วย เช่น การหาตลาด/ผู้รับซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วยราคาที่เป็นธรรม, การประกันรายได้ขั้นต่ำของเกษตรกร/การรับรองราคารับซื้อผลผลิตของภาคเอกชน การทำประกันภัยพืชผลและสนับสนุนความรู้และเงินทุนหรือปัจจัยในการผลิตแก่เกษตรกร

สำหรับมาตรการจูงใจเกษตรกรและมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ สินเชื่อค่าปัจจัยการผลิต/เตรียมดิน ผ่าน ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ของวงเงินไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ต่อราย รัฐประสานเอกชนให้มารับซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์ตามคุณภาพในราคาที่ไม่น้อยกว่าราคาขั้นต่ำที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รัฐสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาท ต่อไร่ เมื่อได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับชดเชยไร่ละ 1,500 บาท รัฐกำหนดนโยบายให้สินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อเสริมสภาพคล่องในการรวบรวม/รับซื้อผลผลิตข้าวโพดผ่าน ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตำบลของท่าน หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โทร. 0-5446-5049 ทุกวันในเวลาราชการ