ปิดทองฯ ร่วมมือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ส่งเสริมแนวพระราชดำริ คลุมชายแดนภาคเหนือ ลดยาเสพติดด้วยการพัฒนายั่งยืน

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เตรียมอบรมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคเหนือ 16 อำเภอ 17,760 คน ในเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน หวังกระตุ้นพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ สกัดปัญหายาเสพติด ซึ่งการอบรมผู้นำท้องถิ่นเกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่จะดำเนินการเร่งด่วนตามสถานการณ์ยาเสพติดที่มีความรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมนี้ ได้แก่ การขยายผลความรู้จากการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนตามแนวชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

“เรามีตัวอย่างที่โครงการพัฒนาดอยตุงที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทำให้เกิดภูมิคุ้มกันยาเสพติด จึงเป็นอีกทางหนึ่งของการสืบสานแนวพระราชดำริที่ปิดทองหลังพระฯ เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการ ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ โดยมีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำประสบการณ์มาเป็นผู้ถ่ายทอดหลัก”

โครงการฝึกอบรมนี้ จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ใช้งบประมาณ 53 ล้านบาท และมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายองค์กรท้องถิ่นตามแนวชายแดนทั้งที่เป็นทางผ่านยาเสพติด และที่มีผู้เสพติดเพิ่มมาก ได้แก่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และเชียงรายที่จะมีผู้ร่วมอบรมรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 17,760 คน

ในช่วงการอบรม ผู้นำท้องถิ่นจะได้รับรู้และศึกษาจากประสบการณ์การพัฒนาจริง ทั้งในด้านการวางแผนชุมชน การกระตุ้นการมีส่วนร่วม การพัฒนาเศรษฐกิจฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนตามความ  เหมาะสมโดยจะมีศูนย์การอบรมที่ศูนย์ปฏิบัติการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

จากรายงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่า ร้อยละ 76.1 ของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นแรงงานเกษตรกรและผู้ว่างงาน โดยร้อยละ 40 เป็นผู้มีอายุระหว่าง 15-24 ปี ซึ่งผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน มีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มอายุเกิน 39 ปี ตามด้วยผู้มีอายุระหว่าง 20-24 ปี และมีแนวโน้มที่ผู้เสพยาเสพติดอายุน้อยจะมีเพิ่มขึ้น